Arrêt Nº267552 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBIEBAUT J.
Judgment Date31 janvier 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number267552
RvV X - Pagina 1
nr.
267 552
van
31 januari
2022
in de zaak RvV X / IV
In
zake:
X
ten kantore van advocaat
S.
MICHOLT
Maria van Bourgondiëlaan 7 B
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart afkomstig te zijn van Afghanistan en geboren te zijn in
Iran, op 25 augustus 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 27 juli 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
24 januari 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat
S. MICHOLT en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in de Iraanse stad Isfahan en
verhuisde op jonge leeftijd met de rest van uw familie naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar woonde
u in het 19e district, in de wijk Dolat Khan. U bent Hazara van etnische origine, 17 jaar oud en hangt het
sjiitische geloof aan.
Meer dan 30 jaar geleden ontvluchtten uw ouders Afghanistan en gingen zich vestigen in de stad
Isfahan, in Iran. Daar kregen ze documenten waarmee ze legaal in Iran konden blijven. Omdat
Afghaanse vluchtelingen steeds minder welkom waren in Isfahan, besloot uw vader om met het hele

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT