Arrêt Nº259421 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/08/2021

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date17 août 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number259421
RvV X - Pagina 1
nr. 259 421 van 17 augustus 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat R. DEPRAETERE
Groot-Brittaniëlaan 10
9000 GENT
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 24 maart 2021
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 23 februari 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gezien de beschikking nr. X van 15 april 2021 houdende vaststelling van het rolrecht.
Gelet op de beschikking van 14 juni 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juli 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. DEMOL loco advocaat R.
DEPRAETERE en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen België
binnen op 24 februari 2019 en dient een verzoek om internationale bescherming in op 22 maart 2019.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 20 november 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen werd verzoeker gehoord op 9 september 2020.
RvV X - Pagina 2
1.3. Op 23 februari 2021 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Deze beslissing werden op 24 februari 2021 aangetekend verzonden.
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U hebt de Venezolaanse nationaliteit en bent geboren op (…) 1991 in Caracas. Tot uw definitieve
vertrek uit Venezuela op 22 februari 2019 woonde u in uw ouderlijk huis in de parochie Santa Rosalía in
Caracas. Aanvankelijk woonde uw hele gezin bestaand uit uw ouders, twee broers en zus, daar samen.
In 2009, toen u uw academische studies ging starten, besloten uw gezinsleden Caracas te verhuizen
naar Isla Margarita. De reden hiervoor was dat uw vader, die een auto-onderdelenhandelaar was en al
jarenlang een zaak had in Caracas, werd afgeperst en bedreigd met ontvoering van zijn gezin. Later
werd duidelijk dat de colectivos hierachter zaten. Een broer verliet enkele jaren geleden het land en
werkt nu in Brazilië. U bleef in Caracas achter en begon uw studies mechanisch ingenieur aan de
Universidad Simón Bolívar. Tijdens uw studententijd was u lid van de studentenbeweging Equipo Baja
SAE, dat zich bezighield met het ontwerpen van auto’s. U ging eveneens naar fora en bijeenkomsten
van een aantal burgerorganisaties, zoals de politieke thinktank van de Konrad Adenhauerstichting, de
Venezolaanse kamer van Franchises, het Programma van de UN voor ontwikkeling, de Ambassade van
Frankrijk en de ngo Sin Mordaza. U trad daar ook op als spreker over onderwerpen als 3D-printen,
recyclage of de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tijdens uw studies nam u deel aan
vreedzame protesten in 2011, 2014 en 2017. In 2017 begreep u dat de protesten tot niets zouden
leiden. U leerde de app Eyewitness to Atrocities kennen, waarmee beeldmateriaal van sociale media dat
mensenrechtenschendingen documenteert als juridisch bewijsmateriaal kan worden gebruikt. U
promootte het gebruik ervan op uw sociale media en legde hierover ook contact met de onafhankelijke
Venezolaanse journalist LCD die op dat moment rapporteerde over mensenrechtenschendingen in het
land. Hij ging er echter niet mee aan de slag en promootte de app evenmin. Van 2011 tot 2018 verbleef
u meermaals in het buitenland om deel te nemen aan opleidingen en evenementen. Zo ging u in 2011
naar de Verenigde Staten, in 2014 ging u voor 3 maanden naar Canada om er Engels te studeren. In
januari 2016 en in januari 2017 trok u respectievelijk naar Mexico en Peru om er deel te nemen aan de
wedstrijd Model UN georganiseerd door de Universiteit van Harvard, waarbij de werkorganen van de VN
worden nagebootst. In Peru werd uw team laureaat van deze wedstrijd. Het kreeg hiervoor een
erkenning van toenmalig burgemeester van de deelgemeente Chacao in Caracas en lid van de
oppositie, RM, in 2018. U verliet Venezuela nogmaals in juli 2017 nadat er onlusten waren uitgebroken
in uw land: er waren hevige protesten waarbij studenten werden geviseerd door de ordediensten. U
werd bang en vertrok naar Toronto tot de onlusten weer zouden gaan liggen. In Toronto organiseerde u
mee acties om te vermijden dat de regering de grondwet zou veranderen. U werkte er als vrijwilliger aan
het door de Venezolaanse oppositiepartijen daartoe georganiseerde plebiscito/volksraadpleging voor de
in Canada wonende Venezolanen. U keerde terug naar Venezuela in september 2017 en verliet het land
in oktober 2017 om naar de Verenigde Staten te reizen. U was geselecteerd voor een programma van
het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken genaamd Young Leaders of the Americas Intiative
(YLAI), dat u de kans gaf om samen te werken met een andere ingenieur rond 3D -printing. Ook nam u
deel aan de Obama Foundation Summit, waarin evenementen over democratie werden gehouden. In
januari 2018 hadden u en andere deelnemers aan het YLAI een ontmoeting met een diplomaat van de
Amerikaanse ambassade in Venezuela TR. U sprak er met hem over de uw ervaringen met het
programma en uw doelen in Venezuela. U kreeg ook steun van de Amerikaanse overheid om enkele
projecten waar te maken. Met de financiële steun van de Amerikaanse Ambassade en internationale
organisaties slaagde u erin twee projecten uit te voeren in 2018: een project met als doel 3D-printen aan
te leren aan universiteitsstudenten en een ander project waarmee drinkbaar water werd voorzien voor
de inheemse bevolking in de Venezolaanse regio Amazonas. Aan de universiteit had u eerder al een
project rond 3D-printing op poten gezet, samen met een medestudent J. N.. Daaruit kwam N. tot stand,
een start-up waarin u en J. investeerden en die vooralsnog enkel als vzw functioneert, waarmee jullie
plastic recycleren om er de grondstof uit te halen voor 3D-printers. Om investeerders te zoeken voor N.,
besloot u in te gaan op een uitnodiging voor een business bootcamp in Letland. U verliet op 22 februari
2019, kwam aan in Parijs op 23 februari 2019 en ging vervolgens op bezoek bij vrienden in België
vooraleer u naar Riga ging. Daar bleef u 5 dagen en keerde vervolgens terug naar België. Tijdens uw
verblijf in België in maart 2019, deden er zich een aantal ontwikkelingen voor in Venezuela die u ertoe
aanzetten in België te blijven en hier op 23 maart 2019 internationale bescherming te vragen. De
Venezolaanse overheid beschuldigde de VS ervan achter de stroomonderbreking te zitten die het land
drie dagen lang in de greep hield en een conflict op de grens met Colombia door de Amerikaanse
hulpgoederen die Venezuela weigerde in ontvangst te nemen. De Venezolaanse autoriteiten zetten alle

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT