Arrêt Nº252057 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERMANDER N.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number252057
X - Pagina 1
nr. 252 057 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat L. TOP
Brederodestraat 146
2018 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Franse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2021 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 7 januari 2021 tot het opleggen
van een inreisverbod.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor
de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T.
BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 6 januari 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op
verwijdering.
1.2. Op 7 januari 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing houdende een inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als
volgt:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT