Arrêt Nº252021 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE GROOTE C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number252021
RvV X - Pagina 1
nr. 252 021 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 29 december 2020
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie van 9 december 2020 tot
afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2021 met refertenummer
X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 3 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE.
Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat S. SCHUEREWEGEN
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE
verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 7 december 2009 dient de verzoekster, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, een
aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).
Op 11 januari 2011 wordt deze aanvraag ongegrond bevonden en wordt tevens aan de verzoekster een
bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Bij arrest met nummer 61 818 van 19 mei

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT