Arrêt Nº252017 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE GROOTE C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number252017
X Pagina 1
nr. 252 017 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. NEERINCKX
Akkerstraat 1
9140 TEMSE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op
21 oktober 2020 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21 september 2020 tot afgifte van bevelen om het
grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 januari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor de
verzoekende partijen en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 2 juli 2009 dient de eerste verzoeker, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, een aanvraag
om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:
de Vreemdelingenwet) in.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT