Arrêt Nº252016 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE GROOTE C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number252016
RvV X Pagina 1
nr. 252 016 van 31 maart 2021
in de zaak X / II
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. NEERINCKX
Akkerstraat 1
9140 TEMSE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op
21 oktober 2020 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21
september 2020 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 januari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor de
verzoekende partijen en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 2 juli 2009 dient de eerste verzoeker, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, een aanvraag
in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:
de Vreemdelingenwet).
Op 5 oktober 2009 dient de eerste verzoeker een verzoek om internationale bescherming in.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT