Arrêt Nº251983 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMILOJKOWIC M.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251983
X 1
nr. 251 983 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. BLOMME
Vredelaan 66
8820 TORHOUT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 9 oktober 2020 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel
en Migratie van 2 september 2020 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel
9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een
bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 november 2020 met
refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 9 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de
verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI