Arrêt Nº251977 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERHAERT C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251977
RvV X- Pagina 1
nr. 251 977 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. ROELS
Graanmarkt 17
9300 AALST
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 1 december 2020
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 november 2020 tot het opleggen van een inreisverbod
(bijlage 13sexies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 februari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROELS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat J. COPPENS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 23 november 2020 werd ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied met
vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) afgegeven.
1.2. Op dezelfde dag wordt eveneens een inreisverbod opgelegd. Dit is de bestreden beslissing,
gemotiveerd als volgt:
“(…)
Aan de Heer, die verklaart te heten:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT