Arrêt Nº251973 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERHAERT C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251973
X Pagina 1
nr. 251 973 van 31 maart 2021
in de zaak X / II
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. STAES
Amerikalei 122
2000 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Indonesische nationaliteit te zijn, op
4 december 2020 hebben ingediend om nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van
15 oktober 2020 en 6 november 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder
bevel om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 december 2020 met
refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 februari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. STAES, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van
advocaat J. COPPENS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 11 maart 2019 dienen de verzoekers elk een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, als bloedverwant in opgaande lijn van hun
Nederlandse zoon H. S.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT