Arrêt Nº251971 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERHAERT C.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251971
X - Pagina 1
nr. 251 971 van 31 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat B. VRIJENS
Kortrijksesteenweg 641
9000 GENT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 december 2020
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 3 november 2020 tot weigering
van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 december 2020 met
refertenummer X
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 februari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor
de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker diende op 4 mei 2020 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie. Op 3 november 2020 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van
meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden
beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:
“(…)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI