Arrêt Nº251926 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtCAMU J.
Judgment Date30 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251926
RvV X Pagina 1 van 12
nr. 251 926 van 30 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat I. DETILLOUX
Rue Mattéotti 34
4102 OUGRÉE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2021 heeft
ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de t enuitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van
22 maart 2021 tot terugleiding naar de grens en vasthouding in een welbepaalde plaats met oog op
overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 maart 2021.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU.
Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die loco advocaat I. DETILLOUX verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T.
BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker heeft de Turkse nationaliteit en verklaart van Koerdische origine te zijn.
Op 7 augustus 2020 verliet hij Turkije. Hij nam een vliegtuig met bestemming Belgrado (Servië).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT