Arrêt Nº251917 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtDE BOECK G.
Judgment Date30 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251917
X - Pagina 1 van 7
nr. 251 917 van 30 maart 2021
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat G. CASTIAUX
Overwinningsstraat 124
1060 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 24 maart 2021
heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie van 23 maart 2021 tot terugdrijving (bijlage 11) en van diens beslissing van dezelfde datum tot
vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 24 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 maart 2021,
om 11 uur.
Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat G. CASTIAUX verschijnt voor
de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoeker werd, in functie van zijn huwelijk met een Belgische vrouw, tot een verblijf in het Rijk
toegelaten en werd op 2 december 2008 in het bezit gesteld van een F-kaart.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT