Arrêt Nº251904 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtCAMU J.
Judgment Date30 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251904
RvV X Pagina 1
nr. 251 904 van 30 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat J. BAELDE
Gistelse Steenweg 229/1
8200 BRUGGE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Palestijnse nationaliteit te zijn, op
12 januari 2021 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 7 december 2020 tot weigering van
verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlages 20).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 8 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2021.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU.
Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERSHRAEGEN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T.
BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De verzoekende partijen dienen op 2 juli 2020 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Unie, meer bepaald in functie van hun minderjarige Belgische zoon.
Op 7 december 2020, met kennisgeving op 4 januari 2021, neemt de gemachtigde van de bevoegde
staatssecretaris ten aanzien van elk van de verzoekende partijen de beslissing tot weigering van verblijf
van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden
beslissingen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT