Arrêt Nº251752 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERMANDER N.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251752
RvV X - Pagina 1
nr. 251 752 van 26 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat D. GEENS
Lange Lozanastraat 24
2018 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar
minderjarige kinderen X, X en X, en X, handelend als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige
kinderen X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 6 januari 2021 hebben ingediend om
de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 12 november 2020 waarbij de aanvraag
om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
onontvankelijk wordt verklaard.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 26 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
26 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor
de verzoekende partijen, en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor
de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 14 oktober 2020 dient de eerste verzoekende partij voor haar minderjarige dochter Z. een
aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) omwille van de medische situatie van de dochter Z.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT