Arrêt Nº251750 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERMANDER N.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251750
RvV X - Pagina 1
nr. 251 750 van 26 maart 2021
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN
Emiel Banningstraat 6
2000 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op
30 november 2020 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van
21 oktober 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te
verlaten (bijlage 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 december 2020 met
refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 15 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 februari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat E. RAHOU, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt voor
de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor
de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 14 juli 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een
familielid van een burger van de Unie, in functie van haar neef van Nederlandse nationaliteit.
RvV X - Pagina 2
1.2. Op 21 oktober 2020 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te
verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:
In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie, die op 14.07.2020 werd ingediend door:
(…)
om de volgende reden geweigerd:
De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van
meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander
familielid van een burger van de Unie.
Betrokkene vroeg op 14.07.2020 voor de vierde keer gezinshereniging aan met zijn neef, zijnde E.B.M.
(…), van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…).
Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1,2° van de wet van 15.12.1980: 'de
niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel
uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;
Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat 'de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°,
moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij
zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere
familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de
bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit
ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk
passen middel'.
Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden
volgende documenten voorgelegd:
- reispaspoort Marokko ((…)) op naam van betrokkene, afgeleverd op 08.03.2017 te Antwerpen. Op
basis van deze gegevens kan niet met zekerheid vastgesteld worden wanneer betrokkene Schengen,
en bij uitbreiding België, inreisde. Zelf verklaart betrokkene sedert 09.10.2016 in België verblijven. Uit
het geheel van de beschikbare gegevens blijkt dat betrokkene op 30.06.2016 een visum voor geldig
voor kort verblijf aanvroeg bij de Spaanse diplomatieke autoriteiten. Vermoedelijk kwam hij op basis van
dit visum het Schengengrondgebied binnen.
- bewijzen van geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd.08.12.2015,
05.11.2015, 08.10.2015, 10.05.2016, 04.03.2016, 11.02.2016, 14.04.2016, 07.01.2016 en 08.06.2016.
verklaring op eer dd. 15.02.2019 waarin derde personen verklaren dat betrokkene en de
referentiepersoon voor hun vertrek uit Marokko gezamenlijk woonachtig waren op het adres (…) .
- «Attestation de non imposition à la taxe d’habitation (TH) et à la taxe de services communaux (TSC) n°
283/2020 dd.13.02.2020 » en « Attestation de revenu global n°282 dd.13.02.2020» met betrekking
inkomstenjaar 2019/2020 en « Attestation de revenu global n°2721 dd. 31.07.2017» met betrekking tot
het inkomstenjaar 2016/2017
Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de vorige aanvragen gezinshereniging dd.
16.01.2019, 16.07.2019 en/of 29.01.2020 en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 01.07.2019,
21.10.2019 en/of 20.05.2020. Er kan dan ook dienstig naar verwezen worden.
In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden volgende bijkomende documenten
voorgelegd:
- Een geactualiseerde verklaring van inschrijving bij de mutualiteit De Voorzorg voor zowel betrokkene
als de refentiepersoon, geactualiseerde attesten van het ocmw waarin wordt verklaard dat noch
betrokkene, noch de referentiepersoon financiële steun ontvangen en geactualiseerde fiscale
documenten met betrekking tot het inkomen van de referentiepersoon.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT