Arrêt Nº251715 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251715
RvV X - Pagina 1
nr.
251 715
van
26
maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
ten kantore van advocaat H
.
CHATCHATRIAN
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 december 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat
H. CHATCHATRIAN, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 19 februari 2019 België is binnengekomen, diende op 28
februari 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden
genomen op 12 juli 2016 en 26 december 2018 in Zwitserland, op 5 augustus 2016 in Duitsland en op 18
februari 2019 in Frankrijk (Eurodac).
1.2. Op 29 oktober 2020 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker
bij aangetekende brief van 29 oktober 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt
als volgt:
“Asielaanvraag: 28/02/2019
RvV X - Pagina 2
Overdracht CGVS: 23/06/2020
U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) op 12 oktober 2020 van 13u11 tot 17u19, bijgestaan door een tolk die het So mali machtig is. Uw
advocaat, meester Catherine Smekens loco meester Hajarpi Chatchatrian, was aanwezig tijdens het hele
gehoor.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen heeft u de Somalische nationaliteit en bent u geboren in Mogadishu in het jaar
1999. U heeft uw biologische ouders nooit gekend, maar werd als baby in de wijk Wardhigley gevonden
door uw pleegmoeder en –vader die respectievelijk van de clan Abgal en Sheikhal zijn. Zij namen u toen
u klein was mee naar het dorp Kamsuuma in het district Jamaame in Lower Juba. U woonde daar tot uw
moeder u in 2014 weer meenam naar haar zus in Mogadishu, waar u nog een maand verbleef voordat u
het land verliet. U bent niet naar school gegaan in Somalië en hoedde er geiten. U bent niet getrouwd en
u hebt geen kinderen.
Uw pleegvader stierf in 2005. In 2010 toen uw moeder hertrouwde met uw oom, de broer van uw
pleegvader, ontdekte u dat uw pleegouders niet uw biologische ouders waren. Uw oom kwam toen bij
jullie inwonen en hij bezorgde u sindsdien problemen. Hij sloeg u vaak en noemde u een Midgaan. Uw
oom was lid van Al Shabaab (AS) en had doorverteld aan zijn vrienden van AS dat u niet het biologische
kind van uw ouders was. In 2012 werd de erfenis van uw vader verdeeld door de rechtbank van AS,
waarbij beslist werd dat u geen deel kreeg van de erfenis omdat u niet het biologisch kind van uw vader
was. Na de verdeling van de erfenis geraakte het in heel het dorp bekend dat u een pleegkind was en
sindsdien kende u problemen met de burgers van uw dorp. Ze beledigden u, noemden u Midgaan en
zeiden dat u de Koran niet kon studeren omdat u niet besneden was. In 2013 werd uw oudere broer
gerekruteerd door AS, maar nadat hij datzelfde jaar stierf in een gevecht, moest u zijn plaats innemen. In
2014 stuurde uw oom u naar AS om er les te krijgen. Gedurende minder dan een maand ging u een of
twee keer per week naar de basis van AS, waar u twee boeken kreeg en Arabische teksten kreeg
voorgelezen. Uw moeder wilde u er weghalen en vroeg toestemming aan AS om u sa men met haar twee
jongste kinderen naar Mogadishu mee te nemen. Ook uw oom liet haar gaan. Daarop gingen jullie naar
haar zus in Mogadishu. Van daar uit regelde uw moeder uw reis naar Europa, waarvoor zij 8000 dollar
betaalde.
U reisde via Ethiopië, Soedan en Tsjaad naar Libië, waar u twee jaar verbleef alvorens u in 2016
doorreisde naar Italië. U reisde verder naar Zwitserland, waar u ongeveer een maand verbleef en een
verzoek om internationale bescherming indiende, alvorens weer door te reizen naar Duitsland waar u een
nieuw verzoek om internationale bescherming indiende. U bleef twee jaar in Duitsland en ging er ook naar
school tot u in 2018, nadat u een negatieve beslissing had ontvangen, weer naar Zwitserland reisde om
er een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen. In februari 2019 verbleef u een week
in Parijs, waar uw vingerafdrukken werden genomen. U reisde uiteindelijk door naar België waar u op 28
februari 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.
U legde geen documenten voor ter staving van uw verzoek om internationale bescherming.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden
kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen
vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een
persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico op
het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
Op een verzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te
verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het
aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal,
zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist
dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT