Arrêt Nº251714 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251714
RvV X - Pagina 1
nr.
251 714
van
26
maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
ten kantore van advocaat C
.
DESENFANS
Eugène Plaskysquare 92-94/2
1030 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 30 november 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 29 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS loco advocaat
C. DESENFANS, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 18 augustus 2019 België is binnengekomen, diende op
23 augustus 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 29 oktober 2020 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker
bij aangetekende brief van 4 november 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt
als volgt:
“Asielaanvraag: 23/08/2019
Overdracht CGVS: 05/06/2020
RvV X - Pagina 2
U had op 2 september 2020, van 09.42 uur tot 12.21 uur, een persoonlijk onderhoud op het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het
Somali machtig is. Uw advocaat, meester Desenfans Christophe, was aanwezig gedurende het volledige
persoonlijk onderhoud.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Rahanweyn clan te behoren. U bent op 30
november 1986 geboren in Mogadishu, Somalië. U bent getrouwd in Mogadishu met uw vrouw M.T.S. en
samen hebben jullie een dochter M.M.A. Zij is geboren op 20 mei 2017 in Mogadishu. U verklaart ook
voogd te zijn van uw nicht L.B.N.F. geboren op 2 februari 2015 in Mogadishu.
U leefde onafgebroken tot 2009 in Mogadishu. U volgde eerst 4 jaar Koranschool daarna 1 jaar
privéonderwijs, waarna u 4 jaar mechanica leerde in een garage in Mogadishu. U werd in deze garage
ook tewerkgesteld en u werkte daar tot dat de Ethiopische troepen Somalië en de stad Mogadishu
binnenvielen en de garage als hun basis ombouwden.
U werd werkloos en u verhuisde voor 2 jaar naar Kenia, Nairobi (buurt Eastleigh). U verklaart daar de
procedure inzake gezinshereniging met uw ouders die in België erkend zijn te hebben afgewacht. Uw
vader vroeg u terug naar Mogadishu in Somalië te gaan en u keerde in december 2012 terug. Daar kon
u opnieuw terecht bij de garage waar u voordien werkte. Naast uw werk in de garage van Mogadishu werd
u er ook op uitgestuurd naar verschillende plaatsen om ook daar verschillende motoren te herstellen. Uw
werkgever opende een garage in Daniga Balow (u gebruikte aanvankelijk de naam Daniga Balow om het
daarna af te korten naar Dani Balow) en u werd gevraagd om hiernaartoe te verhuizen om daar te gaan
werken. U verhuisde samen met uw vrouw naar Dani Balow op 2 december 2017. U woonde met uw
vrouw bij de grootmoeder van uw vrouw die daar een huis bezit. U verhuisde naar Dani Balow omdat de
garage waarvoor u werkte in Mogadishu daar een afdeling opende.
Op 4 oktober 2018 brachten 4 onbekende mannen van Al-Shabaab een auto binnen in de garage waar u
werkte voor een herstelling. U herstelde deze wagen op dezelfde dag. In de nacht klopten 5 gemaskerde
mannen van Al-Shabaab aan bij u thuis en ze vroegen naar u. U identificeerde uzelf en u werd
meegenomen door deze mannen. U werd naar Basra gebracht waar Al-Shabaab een basis heeft en u
werd alleen opgesloten in een cel. De daaropvolgende dag werd u uit de cel gehaald en u werd
beschuldigd van het stelen van een laptop en gsm uit de wagen die u hersteld heeft. U werd geslagen en
bewusteloos naar de cel teruggebracht. U bleef 5 dagen opgesloten waarna u uit de cel werd gehaald en
voor gewapende leden van Al-Shabaab werd gebracht. Deze mannen beschuldigden u nogmaals van
diefstal en veroordeelden u tot de amputatie van uw hand en been. U werd gebracht naar een andere cel
waar 5 andere gevangenen aan het wachten waren voor de voltrekking van hun straf. U verbleef daar een
tijdje en op verschillende momenten werden gevangenen meegenomen en niet meer teruggebracht. Naar
het einde toe bleef u achter in de cel met één andere persoon.
Op 14 oktober 2018 ontsnapte u uit deze cel samen met de andere man, nadat overheidstroepen deze
basis van Al-Shabaab in Basra aanvielen. U keerde via Bal’Cad naar Mogadishu terug en hield u schuil
in het huis van uw zuster. Uw vrouw en haar grootmoeder waren na uw verdwijning al naar Mogadishu
gegaan.
Uw zus vernieuwde uw simkaart en u werd 20 maal bedreigd over de telefoon door Al-Shabaab. U ging
niet naar buiten omdat u bang was. U had ook geen geld om te reizen, omwille van die reden verkocht uw
zus een woning en u gebruikte het geld om het land te verlaten. U verklaart dat u omwille van uw vrees
van Al-Shabaab niet heeft kunnen werken of naar buiten heeft kunnen gaan en omwille van die reden het
land heeft verlaten.
Een smokkelaar hielp u, door het vervalsen van een visum, om Mogadishu te verlaten en u reisde op 20
november 2018 met een vliegtuig naar Istanbul, Turkije. U verbleef 4 maanden in Turkije en vertrok uit
Turkije op 04 maart 2019 te voet naar Griekenland. U verbleef 5 maanden in Griekenland en reisde met
het vliegtuig en met valse documenten verder naar België. U kwam op 18 augustus 2019 aan in België.
Op 20 augustus 2019 vroeg u internationale bescherming aan de Belgische autoriteiten.
U legt kopieën van Belgische identiteitskaarten van uw vader H.W.M., uw moeder M.A.A., uw broer M.H.A.
en uw zus M.H.S. neer.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT