Arrêt Nº251699 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251699
RvV X - Pagina 1
nr.
251 699
van
26
maart
2021
in de zaak RvV X
In zake:
1.
X
2. X
ten kantore van advocaat J.
HARDY
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
23 november 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 22 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat
J. HARDY, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 27 oktober 2019, dienden
op 30 oktober 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 22 oktober 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 23 oktober 2020 ter kennis gebracht.
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoekster, S.F.M.D.J., luidt als volgt:
“Asielaanvraag: 30/10/2019
Overdracht CGVS: 31/01/2020
RvV X - Pagina 2
U werd op 11 september 2020 gehoord in een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is van 08u40
tot 12u16. Uw advocaat, meester Peter DE LANGE, loco voor meester Julian HARDY, was aanwezig
gedurende het volledige persoonlijk onderhoud.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op X1966 te Suchitepequez,
Guatemala. U bent gescheiden en u hebt drie kinderen: een zoon S.S.J.A. (O.V. (...); CG (...)), die samen
met u in België is, en twee dochters R.G. en L.I. Uw dochter L.I. verliet El Salvador in 2019 en ging naar
het Verenigd Koninkrijk omdat haar echtgenoot problemen had met bendeleden.
U woonde samen met uw zoon op Avenida 3 de Mayo #14 in Quezaltepeque en verhuurde hier ook een
lokaal. Uw zussen en één van uw broers, J., wonen ook op dit adres. In mei of juni 2019 begon u in
Avenida 3 de Mayo nog een extra lokaal te verhuren, en verhuisde u naar een huurhuis in Villas Palermas,
Quezaltepeque. Met de verhuur van de lokalen verdiende u maandelijks 500 dollar. Wanneer andere
mensen u ruimtes ter beschikking stelden om te verhuren, kon u hiermee nog wat extra verdienen.
Daarnaast had u ook nog een huis in Soyapango dat u verhuurde voor 100 dollar pe r maand, verkocht of
verhuurde u ook lokalen voor andere personen, en hielp u ook uw broer E. met de administratie en het
onderhoud van zijn lokalen.
Op 12 september 2019 wandelde u samen met uw zoon naar het centrum van Quezaltepeque, toen u
werd benaderd door bendeleden van de bende 18. Ze duwden u en uw zoon, scholden u uit en dreigden
jullie te vermoorden. U moest 500 dollar betalen aan de bendeleden die u nog zouden komen opzoeken
om te laten weten waar en wanneer u het geld moest brengen. Vervolgens zeiden ze dat jullie met
gebogen hoofd moest vertrekken en gingen ze zelf ook weg. Uw zoon stopte vanaf dan met studeren en
mocht niet meer buiten komen. U probeerde zelf ook niet buiten te komen. Op 13 september 2019 deed
u aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) van Santa Tecla. Op 30 september 2019 ging u he t document
van uw aangifte halen en vertelden ze u bij het OM dat ze bezig waren met het onderzoek. In de namiddag
ging u langs bij uw lokalen. U merkte bendeleden op een motor en een fiets op die u aankeken. U ging
snel een lokaal binnen en verstopte zich op het toilet. Toen u terug buitenkwam waren de bendeleden
weg. U besloot die dag te vertrekken uit El Salvador.
Op 26 oktober 2019 bent u met uw zoon vertrokken uit El Salvador en vlogen julllie via Panama naar
Nederland van waaruit jullie verder reisden naarBelgië. Op 30 oktober 2019 dienden jullie een verzoek
om internationale bescherming in.
Na uw vertrek verhuisde uw dochter R.G. naar het huis in Villas Palmeras en inde zij de huur van uw
lokalen. In maart 2020 werd u opgebeld door L., de vrouw die een van de lokalen van u huurde. Zij vertelde
u dat het lokaal was leeggeroofd.
Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, uw paspoort, uw NIT-
kaart, de aangifte bij het OM, het aankoopbewijs van uw vliegtickets, de vliegtickets, de reisinformatie en
een kopie van een verhuurcontract van het lokaal.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, dient vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar heeft gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele
noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft
kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Vooreerst dient opgemerkt dat, zelfs al blijkt uit de beschikbare informatie dat de georganiseerde
misdaadgroepen actief in El Salvador een grote invloed kunnen uitoefenen op het sociale, economische
en politieke leven aldaar en dat deze bendes door sommige bronnen bestempeld worden al s een de facto
autoriteit, dan nog pogen deze bendes eerder door middel van criminele activiteiten hun economische en

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT