Arrêt Nº251698 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251698
RvV X - Pagina 1
nr. 251 698 van 26 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat B. SOENEN
Vaderlandstraat 32
9000 GENT
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 7 mei 2020
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 8 april 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat K. STOROJENKO loco advocaat
B. SOENEN, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen op 8 augustus 2019 België zijn binnengekomen, dienden
op 12 augustus 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 8 april 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 16 april 2020 ter kennis gebracht.
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeker, Q.H.E.M., luidt als volgt:
Asielaanvraag: 12/08/2019
RvV X - Pagina 2
Overdracht CGVS: 05/11/2019
U had op 27 februari 2020, van 09.24 tot 10.30 uur en van 13.54 tot 16.12 uur, een persoonlijk onderhoud
op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk
die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester Evelien Verstraeten loco Bruno Soenen, was gedurende
het volledige persoonlijk onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en op 13 augustus 1993 geboren te zijn in de
gemeente San Martin, departement San Salvador. Na een jaar verhuisde u naar Cimas de San Bartolo in
de gemeente Ilopango, departement San Salvador. U behaalde uw diploma van de middelbare school en
studeerde nadien grafisch ontwerp aan de universiteit, maar maakte deze studie niet af. In 2013 begon u
te werken voor Pizza Hut. U hebt sinds 2015 een relatie met G.B.J.Y. (O.V. (…); CGVS (…)), die ook bij
Pizza Hut werkte.
De Mara 18 was erg actief in Cimas de San Bartolo. J., een bendelid van Mara 18 in uw wijk, had u niet
graag en schold u enkele keren uit.
Door de aanwezigheid van Mara 18 in Cimas de San Bartolo wilde de vervoersdienst voor werknemers
van Pizza Hut u niet meer tot uw huis brengen. U ging daarom op 1 januari 2019 samenwonen met uw
vriendin in Colonia España in Mejicanos. Deze wijk ligt in een zone die gecontesteerd wordt tussen de
Mara Salvatrucha en Mara 18. De straat waarin u en uw vriendin woonden was gecontroleerd door de
Mara 18.
Op 1 mei 2019 was u onderweg naar uw werk toen u werd tegengehouden door twee mensen op een
motorfiets. Ze stalen uw GSM en uw portefeuille en vroegen vanwaar u was. Toen bleek dat u uit Cimas
de San Bartolo kwam, zeiden ze dat ze u niet meer wilden zien.
Op 23 juni 2019 bracht u uw vriendin naar het werk. U kwam opnieuw twee mannen op een motorfiets
tegen. Ze stalen de rugzak van uw vriendin en jullie GSM’s. Ze zeiden dat ze jullie niet meer wilden zien.
U diende op 30 juni 2019 klacht in bij de politie. Ze waren echter niet erg behulpzaam en suggereerden
dat u zelf uw vriendin had moeten beschermen.
U diende op 26 juni 2019 uw ontslag in omdat u door de wisselende uren bij Pizza Hut nog steeds
problemen kende om na uw werk thuis te geraken. Uw laatste werkdag was op 11 juli 2019. Uw vriendin
nam ook ontslag.
Op 10 juli 2019 overvielen twee mannen u aan de bushalte toen u onderweg naar uw werk was. Ze namen
uw geld en zeiden dat u vanaf dan een renta van $200 zouden aanrekenen. Ze sloegen u met een
vuurwapen.
Vijf dagen later was u thuis met uw vriendin aan het ontbijten. Twee mannen drongen binnen en vroegen
achter het geld. Toen u zei dat u het niet had, doorzochten ze het hele huis en wilden ze uw vriendin
meenemen. U verzette zich. Er kwam een politiepatrouille langs, waarop de indringers de vlucht namen.
Voor hun vertrek bedreigden ze jullie met de dood.
U en uw vriendin doken onder bij haar tante in Colonia Costa Rica. Op 30 juli 2019 kochten jullie de tickets
om naar België te komen. U verliet El Salvador op 7 augustus 2019 en kwam op 8 augustus 2019 in België
aan. U deed op 12 augustus 2019 een verzoek tot internationale bescherming.
U vreest bij terugkeer naar El Salvador dat u en uw vriendin gedood zouden worden door de bendeleden
die u afpersten.
Uw halfbroer C.A.M.H. (O.V. (...)) verliet El Salvador in november 2018 omwille van problemen met een
bende en deed in België een verzoek om internationale bescherming ((...)). Op 28 januari 2020 besliste
het CGVS voor zijn verzoek tot een weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire
beschermingsstatus omdat er geen geloof werd gehecht aan de door hem aangehaalde feiten.
U hebt ook twee tantes in België die om internationale bescherming hebben gevraagd: S.E.M.D.R. ((...))
en V.Y.M.D.F. ((...)), over wiens verzoeken nog geen beslissing is genomen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT