Arrêt Nº251697 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251697
RvV X - Pagina 1
nr. 251 697 van 26 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat J. HARDY
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
30 oktober 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de adjunct-commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat
J. HARDY, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 10 maart 2020, dienden op
13 maart 2020 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 29 september 2020 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 1 oktober 2020 ter kennis gebracht:
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeker, M.O.W.M., luidt als volgt:
Asielaanvraag: 13/03/2020
RvV X - Pagina 2
Overdracht CGVS: 15/05/2020
U werd op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gehoord op 13
juli 2020 van 10.11 uur tot 14.27 uur in het bijzijn van een tolk die het Spaans machtig is. U werd
gedurende het volledige persoonlijk onderhoud bijgestaan door uw advocaat, meester David Soudant.
A. Feitenrelaas
U, de heer M.O.W.M. verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 17 juni 1996
in Santa Ana. Van 2007 tot 12 februari 2020 woonde u met uw oma, tante en oom in kolonie Gerardo
Barrios in het departement Santa Ana. Ook uw zus, nicht en neef woonden hier een tijdje. Dat uw neef,
M.O.F.J. (O.V.-nummer (...); CG-nummer (...)) hier tot mei 2014 woonde en zijn adres nooit liet aanpassen
op zijn identiteitskaart (DUI), vormt de basis van uw problemen. In 2012 verbleef u kortstondig nog bij uw
zus in kolonie Contexa in Santa Ana. Voorts woonde uw partner, M.C.K.A. (O.V.-nummer (...); CG-
nummer (...)), waarmee u een relatie heeft sinds 17 juli 2016 en met wie u zich heden in België bevindt,
bij u in kolonie Gerardo Barrios voor de periode van 17 november 2019 tot 12 februari 2020. Sindsdien
tot de dag van jullie vertrek op 9 maart 2020 woonden jullie bij haar ouders, broer en zus in het kanton
Cujucuyo in Caserio Valle Las Nogueras in Texistepeque in het departement Santa Ana. In de tussentijd
keerde u nog twee keer terug naar uw huis in kolonie Gerardo Barrios. De eerste keer was na 21 februari
2020 om wat spullen op te pikken. De twee keer was op 8 maart 2020 om afscheid te nemen van uw
familie. U kende toen geen problemen met de bende 18. Van december 2017 tot 28 juni 2019 werkte u
als operator voor Mühlbauer ID en hierna vond u geen werk meer. Van juli 2019 tot februari 2020
studeerde u voor ingenieur in voedingsprocessen aan de Katholieke Universiteit van El Salvador. Omwille
van uw problemen moest u deze studie stopzetten.
Uw problemen begonnen doordat uw neef op 19 december 2018 slachtoffer werd van een overval op het
werk. De politie kon één van de twee daders vatten, waarna uw neef een verklaring diende af te leggen
tegen de gearresteerde. De persoon die op vrije voeten bleef, vluchtte met de buit en onder andere de
DUI van uw neef waarop het adres in kolonie Gerardo Barrios stond vermeld waar u woonde. Op 10
januari 2020 bedreigden bendeleden van bende 18 uw neef, zijn kind en schoonouders met de dood o p
zijn adres in kolonie Guadalupe in de stad Metapán. Hij herkende de persoon die niet werd gearresteerd
van tijdens de overval. Daartoe besloot hij op 8 februari 2020 naar België te vluchten. Op 10 februari 2020,
toen jullie terugkwamen van uw partner haar werk, werden jullie gestopt aan het begin van uw straat in
kolonie Gerardo Barrios door twee bendeleden van bende 18 op een motor die u vroegen waar M.O.F.J.
was. U zei dat u het niet wist, waarop zij repliceerden dat ze wisten dat hij uw broer was. Ze dreigden u
en uw partner te vermoorden indien hij niet boven water kwam. Ze vervolgden ermee dat ze wisten dat u
aan de universiteit studeerde en dat uw partner bij Banco Agricola aan het Metrocentro werkte. Gedurende
het gehele incident hield de persoon achterop de moto jullie onder schot. U en uw partner besloten daarom
kolonie Gerardo Barrios te verlaten en verhuisden op 12 februari 2020 naar Cujucuyo naar de ouders van
uw partner. Op 18 februari 2020 merkte u op dat jullie achtervolgd werden. De motor stopte dichtbij jullie
waarop u uw partner aanmaande haar helm niet af te zetten en snel de poort naar haar huis in Cujucuyo
te openen. De twee individuen op de moto zeiden niets, ze observeerden enkel en reden toen weg.
Eenmaal in huis, vertelden jullie de moeder van uw partner wat er gebeurd was en dat jullie zich dienden
op te sluiten. Op 20 of 22 februari 2020 kocht u uw vliegtickets bij het reisagentschap All American Travel
in Santa Ana. Op 21 februari 2020 ging u raad vragen aan het kantoor voor juridische bijstand van uw
universiteit. De verantwoordelijke licentiaat stelde een document op met uw verklaringen dat u kon
voorleggen aan het Algemeen Parket van de Republiek (Fiscalia General de la República). Op 24 februari
2020 diende u daar een klacht in, waarvan u drie dagen later een certificaat kon opvragen. Toen u drie
dagen later opnieuw naar het Algemeen Parket ging, zeiden ze u op 3 maart 2020 terug te komen. Op 3
maart 2020 wilden ze jullie het certificaat niet overhandigen, omdat jullie een geschreven document nodig
hadden met de reden waarom jullie dat verslag wensten. Op 4 maart 2020 bent u dan naar de Procureur
voor de Bescherming van de Mensenrechten (= PDDH) gegaan voor hulp en om een antwoord van het
Algemeen Parket te verkrijgen. Zij konden geen informatie vergaren. U kreeg wel als antwoord dat u ’s
ochtends op 9 maart 2020 opnieuw naar het Algemeen Parket diende te gaan. Tussen 1 maart en 4 maart
2020 verkocht u uw motor aan een vriend van de familie. Op 9 maart 2020 verkreeg u dan het certificaat
bij het Algemeen Parket en ging u opnieuw naar de PDDH om hen het certificaat te tonen en een bewijs
van uw verklaringen te vragen. Op 9 maart 2020 ‘s avonds namen jullie uw vlucht naar België, waar jullie
aankwamen op 10 maart 2020. Op 13 maart 2020 dienden jullie een verzoek in tot internationale
bescherming in België.
Bij terugkeer naar El Salvador vreest u dat u op de plaatsen waar u in El Salvador terecht kunt, bedreigd
zal worden en u zich dus onveilig zou voelen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT