Arrêt Nº251694 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtDE BOECK G.
Judgment Date25 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number251694
RvV X - Pagina 1 van 5
nr. 251 694 van 25 maart 2021
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. DE LAT
Capucienenlaan 63
9300 AALST
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 24 maart 2021 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen
van de beslissing tot terugdrijving van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van 19 maart 2021 (bijlage 11).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 24 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2021,
om 16 uur.
Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE LANGE, die loco advocaat A. DE LAT verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor
de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoekster kwam met vlucht TB2952 aan op de nationale luchthaven te Zaventem. Zij was in het
bezit van een Albanees paspoort geldig van 15 oktober 2020 tot 14 oktober 2030.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT