Arrêt Nº251249 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date19 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251249
RvV X - Pagina 1
nr. 251 249 van 19 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. HENDRICKX
Martelarenplein 20 E
3000 LEUVEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 27 mei 2020
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 april 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat
A. HENDRICKX, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 5 juni 2019 samen met hun
twee minderjarige kinderen, dienden op 14 juni 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 29 april 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 30 april 2020 ter kennis gebracht.
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeker, M.C.O.L., luidt als volgt:
Asielaanvraag: 14/06/2019
Overdracht CGVS: 13/09/2019

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT