Arrêt Nº251248 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date19 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251248
RvV X - Pagina 1
nr. 251 248 van 19 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat G. GASPART
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
29 april 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 26 maart 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat G. GASPART, en van attac
A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 27 februari 2019, dienden
op 11 maart 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Op 18 augustus 2020 beviel verzoekster
in België van een zoon, K.
1.2. Op 26 maart 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 1 april 2020 ter kennis gebracht.
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoekster, A.C.K.N., luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
Asielaanvraag: 11/03/2019
Overdracht CGVS: 28/08/2019
U had op 3 december 2019, van 09.06 uur tot 11.09 uur, van 14.13 uur tot 15.44 uur en van 17.41 uur tot
17.46 uur, een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester Gérald
Gaspart, was gedurende het volledige persoonlijk onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 7 juni 1999 in San Salvador. U
woonde van uw geboorte tot u twee jaar oud was in de gemeente San Marcos en vervolgens tot uw vertrek
in de colonia Altavista in de gemeente San Martin. Hier woonde u eerst met uw ouders en oudere zus,
maar na de geboorte van uw jongste zus twee jaar geleden verhuisde uw moeder naar uw grootmoeder
samen met uw jongste zus. Nadien woonde u er dus met uw vader A.N.E.A. (DVZ (…); CGVS (…)) en
uw oudere zus. U behaalde een middelbaar diploma in 2017 en begon een universitaire studie toeristische
administratie aan de universiteit Andres Bello met behulp van een beurs. U werkte hiernaast sinds januari
2018 voor het telefoniebedrijf Claro als kassierster, verkoopster en supervisor in de vestigingen in Plaza
Mundo en Merliot. Vervolgens werd u ten gevolge van uw problemen in december 2018 naar de vestiging
in Mejicanos herplaatst waar u opnieuw kassierster was.
Toen u op 12 december 2018 terugkeerde van de universiteit naar huis, werd u op twee blokken van uw
huis benaderd door twee mannen van de bende 18 die 100 dollar per maand vroegen. Als u het niet zou
betalen zou het leven van u en uw vader omdat hij in hetzelfde bedrijf werkte als u- in gevaar zijn. Ze
stalen toen de inhoud van uw portefeuille. U ging hierop naar huis en vertelde het aan uw vader en zus.
De dag erop sprak u met uw baas die ervoor zorgde dat u twee dagen later werd overgeplaatst naar
Mejicanos, zodat u van route kon veranderen. Op 2 februari 2019 nam u, omdat u naar het commercieel
centrum was geweest, opnieuw uw oorspronkelijke busroute, 29c2, om naar huis te keren. Binnen uw
colonia stapten twee bendeleden op de bus die zeiden dat u moest geven wat ze hadden gevraagd, dat
u zich verborgen had en dat u moest betalen. Ze stalen vervolgens uw gsm. Ze zeiden dat ze daaruit
informatie konden halen om kwaad te doen aan uw gezin. Hierop ging u naar het telefonieagentschap om
het nummer aan te geven en twee dagen later legde u een verklaring af over de diefstal, maar u vermeldde
bewust niets over de afpersing en bedreiging, zodat deze informatie niet aan de bendeleden kon worden
doorgegeven.
U en uw vader verlieten El Salvador op 26 februari 2019 op legale wijze met het vliegtuig. Jullie reisden
via Spanje en Frankrijk naar België, waar jullie op 28 februari 2019 aankwamen.
Op 11 maart 2019 vroeg u internationale bescherming aan de Belgische autoriteiten. U vreest bij een
terugkeer gedood te worden door de bende 18.
Jullie leggen ter staving van uw verzoek om internationale bescherming volgende documenten neer: jullie
paspoorten, jullie identiteitskaarten, een klacht over diefstal, een bewijs van de desactivering van uw
telefoon, bewijzen van jullie werk, de werkbadge van uw vader, een attest van uw studiebeurs, een
diploma van de universiteit, jullie diploma’s van de middelbare school, een diploma van de
communicatieschool, een puntenlijst van de middelbare school, een puntenlijst van de universiteit, uw
inschrijving bij de sociale zekerheid, uw geboorteakte, de geboorteaktes van uw zussen, de huwelijksakte
van uw ouders, uittreksels uit het bevolkingsregister van uw ouders, vliegtickets, tickets van Flixbus en
een betalingsbewijs en de inhoud van uw reisverzekering.
B. Motivering
Na analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden
kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen
vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader
van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd
worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst
en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus u niet kan worden toegekend.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT