Arrêt Nº251135 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date17 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251135
RvV X - Pagina 1
nr.
251 135
van
17
maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
ten kantore van advocaat E
.
Interleuvenlaan 62
3001 HEVERLEE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 6juli2020 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
27 mei 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat E.
VANGOIDSENHOVEN en van attaché S. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen België
binnengekomen op 22 juni 2017 en heeft er zich vluchteling verklaard op 14 september 2017.
1.2. Op 30 november 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.
1.3. Verzoekster werd vervolgens op 29 januari 2020 gehoord omdat uit haar dossier bleek dat een
nieuw element in verband met haar vluchtelingenstatus in aanmerking moet worden genomen en dit
nieuwe element de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ertoe zou kunnen
brengen haar vluchtelingenstatus in te trekken op basis van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de
Vreemdelingenwet.
RvV X - Pagina 2
1.4. Op 27 mei 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing
tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Deze beslissing werd op 2 juni 2020 aangetekend verzonden.
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u afkomstig van Barquisimeto (staat Lara) en heeft u de Venezolaanse
nationaliteit. In 2012 verhuisde u naar Caracas. U nam er in 2013 deel aan enkele optochten in het
kader van de presidentsverkiezingen. U verleende steun aan presidentskandidaat Capriles die het
opnam tegen de toenmalige president Chavez. In het voorjaar van 2017 nam u opnieuw deel aan
demonstraties om uw afkeer van het regime van president Maduro te uiten. Vanaf april 2017 begon u
omwille van uw politieke activisme dreigtelefoons te krijgen waarin u en uw familie bedreigd werden. Op
20 mei 2017 werd u tijdens een betoging in het nauw gedreven. U kreeg een pistool tegen het hoofd
gedrukt maar dankzij de tussenkomst van R.(...) P.(...), de zoon van uw ex-partner, wist u te ontkomen.
R.(...) werd meegenomen in een bestelwagen en een dag later op 21 mei 2017 dood teruggevonden.
Vanaf dit moment steeg het aantal dreigtelefoons tot wel tien per dag. U veranderde tweemaal uw
telefoonnummer, maar desondanks bleef u telefonisch bedreigd worden. U besloot hierop om het land
te verlaten. Op 20 juni 2017 verliet u Venezuela samen met uw moeder Mar.(...) D.(...) P.(...) d.(...)
G.(...) (O.V. (…)) op een legale wijze. Per vliegtuig reisden jullie via de Dominicaanse Republiek naar
België, waar jullie op 22 juni 2017 aankwamen en op 14 september 2017 een verzoek om internationale
bescherming indienden. U stelde dat u niet terug kon keren naar Venezuela omdat paramilitairen u
zouden doden omwille van uw deelname aan betogingen tegen het regime en omdat de colectivos
weten dat u in het buitenland om internationale bescherming verzocht had. U legde ter staving van uw
verzoek de volgende documenten neer; uw paspoort; een kopie van de identiteitskaart van uw vader;
een kopie van de identiteitskaart van uw broer Pe.(...); een kopie van de overlijdensaktes van uw vader
en uw broer Pe.(...); een kopie van de identiteitskaart van R.(...); een kopie van de overlijdensakte van
R.(...); enkele foto’s van u tijdens uw deelname aan protesten; vier videofragmenten, gefilmd vanuit een
hoog gebouw, waarop een straat met rennende mensen te zien zijn en waarbij er intussen door een
man en een vrouw gesproken wordt over de colectivos; enkele foto’s van protesten, genomen vanop de
straat en vanuit een hoog gebouw; enkele nieuwsartikelen over de algemene situatie in Venezuela.
Op 30 november 2018 werd u de vluchtelingenstatus toegekend. Tegelijkertijd besliste het
Commissariaatgeneraal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus inzake het verzoek om internationale bescherming van uw moeder. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen bevestigde deze beslissing op 14 januari 2020 omdat uw moeder enkel de
algemene veiligheidssituatie en het gebrek aan medicatie vreesde bij terugkeer naar Venezuela en niet
kon aantonen dat er omwille van de benarde sociaaleconomische omstandigheden in Venezuela een
positieve intentie, of verregaande onverschilligheid, zou bestaan om haar persoonlijk aan een
onmenselijke of vernederende behandeling te onderwerpen. Zij ging niet verder in beroep tegen deze
beslissing.
Na uw vertrek verbleef uw zoon Mi.(...) A.(...) (O.V. (...)) afwisselend in Barquisimeto en in Valencia. Ook
uw dochter Ma.(...) en haar partner M.(...) J.(...) D.(...) G.(...) A.(...) (O.V. (…)) zochten andere oorden
op. Op 25 maart 2019 werd uw kleinzoon L.(...) C.(...), de zoon van Ma.(...), bijna ontvoerd toen hij
samen met zijn vader uw appartement in Caracas verliet. De ontvoerders waren evenwel op zoek naar
uw zoon Mi.(...) A.(...). M.(...) en Ma.(...) contacteerden hierop Mi.(...) A.(...). Ze besloten om samen
Venezuela te verlaten, hetgeen ze op 8 april 2019 daadwerkelijk deden. Na een kort verblijf op de
Dominicaanse Republiek kwamen uw zoon, uw dochter, haar partner en uw kleinzoon op 29 mei 2019 in
België aan, alwaar zij in de luchthaven van Zaventem op diezelfde dag een verzoek om internationale
bescherming indienden. Omdat op basis van de persoonlijke onderhouden van uw familieleden de
geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig op de helling kwam te staan, werd er besloten te
onderzoeken of de vluchtelingenstatus die u werd toegekend nog steeds op u van toepassing is. Met het
oog op de mogelijke herziening van uw vluchtelingenstatuut en om u de gelegenheid te geven op de
nieuwe elementen te reageren, werd een persoonlijk onderhoud met u georganiseerd op 29 januari
2020. U verklaarde dat u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal de
volledige waarheid verteld had. U gaf aan dat uw statuut behouden moest blijven omdat u, gelet op de
poging tot ontvoering van uw kleinzoon, vreest dat u en uw kinderen gedood zullen worden ten gevolge
van jullie problemen. U legde nog drie bijkomende foto’s van jullie politieke engagement in Venezuela
neer.
RvV X - Pagina 3
B. Motivering
Niettegenstaande u op 30 november 2018 als vluchteling erkend werd dient er te worden opgemerkt dat
heden uw vluchtelingenstatus moet worden ingetrokken. Art. 55/3/1 §2, 2° van Vreemdelingenwet
bepaalt dat het CGVS de vluchtelingenstatus intrekt ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd
toegekend op grond van feiten die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse
verklaringen of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning
van de status of ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen
vervolging vreest.
U werd op 10 januari 2020 opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS op 29 januari
2020 in het kader van nieuwe elementen waaruit blijkt dat er redenen zijn om de geldigheid van uw
vluchtelingenstatus te heroverwegen. Deze oproepingsbrief werd aan u overgemaakt via een ter post
aangetekende zending op het laatste adres vermeld in het Rijksregister conform artikel 35/1 van het KB
van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het CGVS (zie uittreksel
Rijksregister administratief dossier).
In casu diende uw vluchtelingenstatus opnieuw te worden overwogen nadat uw zoon, uw dochter en
haar partner in België een verzoek om internationale bescherming indienden. Verschillende elementen
in hun verklaringen wezen erop dat u en uw familie trachtten de asielinstanties te misleiden en dat u
geen gronde vrees koestert voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico
loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Tal van
tegenstrijdigheden en bevreemdende elementen ondermijnen immers de geloofwaardigheid van de door
jullie ingeroepen vervolgingsfeiten op fundamentele wijze.
Vooreerst dient opgemerkt dat er twijfels rijzen bij uw daadwerkelijke politieke engagement in het
voorjaar van 2017. Zo is het bevreemdend dat u slechts enkele foto’s kon neerleggen van uw deelname
aan betogingen in 2012 of 2013 maar er niet in slaagde ook maar één meer recente foto te bemachtigen
waaruit blijkt dat u ook hierna nog deelnam aan demonstraties tegen het Venezolaanse regime. Uw
verklaring hiervoor, dat u met name wel nog foto’s heeft op een oude gsm maar niet zeker bent of u
deze nog kan bemachtigen (CGVS 1, p. 9), is weinig overtuigend. Dit plaatst vraagtekens bij uw
daadwerkelijke engagement in de periode voor uw vertrek uit Venezuela.
Daarnaast dient opgemerkt dat jullie allen verschillende verklaringen aflegden betreffende de
gebeurtenissen tijdens de laatste protestactie waaraan jullie deelgenomen zouden hebben en het
overlijden van R.(...) dat hierop volgde. Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-
generaal beweerde u dat u op 20 mei 2017 samen met R.(...) op een betoging aanwezig was, dat jullie
in het nauw werden gedreven en u een pistool tegen het hoofd kreeg maar dat R.(...) tussenkwam en
hierdoor meegenomen werd (CGVS 1, p. 7, 18). Mi.(...) A.(...) bleef tijdens deze betoging binnen (CGVS
1, p. 8 en 14). Op 21 of 22 mei zagen jullie R.(...)’s lichaam in het mortuarium (CGVS 1, p. 14). U legde
een overlijdensakte neer waaruit, gelet op de moeilijke leesbaarheid ervan, zou blijken dat hij door een
kogel om het leven kwam.
Uw zoon Mi.(...) A.(...) beschreef dit incident op een andere wijze. Volgens hem werd u tijdens uw
laatste betoging een gebouw in gedreven en werd uw telefoon stuk gemaakt. Hij wist echter niets over
een wapen dat tegen uw hoofd werd geplaatst of R.(...) die tussenkwam (CGVS Mi.(...) A.(...), p. 12). Hij
beweerde bovendien dat hij, in tegenstelling tot uw verklaringen, zelf aanwezig was tijdens deze
betoging (CGVS Mi.(...) A.(...), p. 12). Bovendien verklaarde hij dat R.(...) niet meegenomen werd tijdens
een betoging maar twee en een halve week na de laatste betoging waaraan jullie deelgenomen hadden,
toen hij op 26 of 27 mei 2017 aan het kaarten en iets aan het drinken was met vrienden (CGVS Mi.(...)
A.(...), p. 9). Jullie werden hiervan op de hoogte gebracht door de vader van R.(...) die jullie opbelde met
de vraag of jullie hem hadden gezien (CGVS Mi.(...) A.(...), p. 9). Dit is op zich reeds bijzonder
onwaarschijnlijk aangezien uw zoon beweerde dat R.(...) meegenomen werd in het bijzijn van zijn
vrienden en aldus logischerwijs aangenomen kan worden dat zijn vrienden R.(...)’s vader op de hoogte
zouden hebben gesteld van de ontvoering. Tot slot gaf uw zoon aan dat R.(...) doodgeslagen werd,
nergens vermeldde hij dat R.(...) stierf door een kogel (CGVS Mi.(...) A.(...), p. 10).
Uw dochter Ma.(...) verklaarde voorts dat u een pistool tegen het hoofd kreeg (CGVS Ma.(...), p. 8) en
dat dit alles gebeurde in het bijzijn van Mi.(...) A.(...), die tegen haar vertelde dat hij alles persoonlijk
gezien had (CGVS Ma.(...), p. 9, 12). Ze wijzigde later haar verklaring en stelde dat Mi.(...) A.(...) toch
niet aanwezig was tijdens de betoging omdat hij slechts een stuk van de dag deelnam (CGVS Ma.(...),

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT