Arrêt Nº250953 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtRYCKASEYS M.
Judgment Date12 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number250953
X - Pagina 1
nr. 250 953 van 12 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
Op zijn gekozen woonplaats bij
advocaat Christophe MARCHAND
Kolenmarkt 83
1000 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 10 maart 2021 heeft
ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging
te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding
met het oog op verwijdering van 5 maart 2021.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 10 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TDTS , die loco advocaat C. MARCHAND verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Albanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 15 februari
1993.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT