Arrêt Nº250700 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 09/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date09 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250700
RvV X - Pagina 1
nr.
250 700
van
9 maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
-
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat F
.
JACOBS
Kroonlaan 88
1050 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
19 juni 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 18 mei 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA, die loco
advocaat F. JACOBS eveneens verschijnt voor de tweede verzoekende partij en van attaché S.
SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit zijn, zijn volgens hun verklaringen in
België aangekomen op 5 juni 2019 en hebben zich er vluchteling verklaard op 14 juni 2019.
1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 13 september 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen werden verzoekers gehoord op 18 februari 2020.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT