Arrêt Nº250699 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 09/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date09 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250699
RvV X - Pagina 1
nr.
250 699
van
9 maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
-
X
ten kantore van advocaat T
.
FRANSSEN
Eugène Plaskysquare 92-94/2
1030 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
2 juni2020 heeft ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 29 april 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de tweede verzoekende partij en haar advocaat T. FRANSSEN, die
verschijnt eveneens voor eerste verzoekende partij en van attaché S. SNEYERS, die verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen
België binnengekomen op 16 juli 2018 en dienen er een verzoek om internationale bescherming in op 6
september 2018.
1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 20 december 2018 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen werden verzoekers gehoord op 29 januari 2019.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT