Arrêt Nº250394 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 04/03/2021

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE BRUYN D.
Judgment Date04 mars 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250394
RvV X - Pagina 1
nr.
250 394
van
4 maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1.
X
2. X
ten kantore van advocaat G
.
GASPART
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 2 juli 2020
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 27 mei 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
22 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.
Gehoord de opmerkingen van verzoekers en hun advocaat C. VAN CUTSEM loco advocaat
G. GASPART en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Verzoekers, die beide verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen
op 5 juni 2019 België binnen en verzoeken op 12 juni 2019 om internationale bescherming. Op
27 mei 2020 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de
commissaris-generaal) ten aanzien van hen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden beslissingen, die op 2 juni2020 aan
verzoekers aangetekend worden verzonden.
De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van eerste verzoeker wordt genomen, luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een staatsburger van El Salvador en afkomstig van San Salvador, waar
u uw hele leven hebt gewoond. U woonde steeds in de wijk Soyapango. U hebt een opleiding in de
gastronomie gedaan, waarna u in verschillende restaurants werkte. U volgde daarnaast avondlessen
Engels. U verklaarde dat u en uw broer M. A. V. V. (...) problemen kenden met bendeleden van MS-13.
Op een dag, tussen 15 en 18 april 2019, was u rond 5u-5u15 op weg naar uw werk toen u benaderd
werd door een lid van de bende MS-13. Hij vroeg u naar uw naam, uw leeftijd, waar u naartoe ging en
waarom u zo vroeg op pad was. U noemde uw naam en zei dat u op weg was naar uw werk. De man
vroeg of u hem een gunst kon doen en gaf u een gsm. U diende de bus te nemen en moest de bende
via deze gsm contacteren en hen informeren over het aantal politieagenten aanwezig op het
politiebureau, gelegen op de route naar uw werk. U weigerde dit. De man bleef aandringen en zei dat u
niets zou overkomen. U bleef weigeren uit angst dat u vermoord zou worden of gevangengenomen zou
worden. U kon ontsnappen door op een bus te stappen die net aankwam. U vertelde ’s avonds aan uw
familie wat er was gebeurd. Jullie besloten dat voortaan uw broer M. A. V. V. (...) u met zijn auto zou
vervoeren.
Tussen 27 en 30 april 2019 werd uw broer M. A. (...) door hetzelfde bendelid benaderd. Hij vroeg uw
broer om hem met de auto naar de buurt Santa Lucia te brengen. Uw broer zei dat zijn auto defect was.
Later die dag werden uw broer M. A. (...) en uzelf benaderd door bendeleden toen jullie met de wagen
thuis aankwamen. U stapte uit de wagen om de toegangspoort tot een steegje op weg naar jullie huis te
openen terwijl uw broer in de wagen wachtte. Hetzelfde bendelid dat u voordien al had benaderd ging
naar uw broer. Hij vroeg naar de naam van uw broer, waar hij werkte en wat de aard van zijn relatie met
u was. Uw broer antwoordde op deze vragen, waarop het bendelid hem 20 dollar vroeg. Uw broer zei
dat hij maar 10 dollar had en gaf hem dit bedrag. De man werd kwaad en zei dat jullie met hem moesten
samenwerken en dat jullie wisten wat jullie te wachten stond indien jullie dit niet zouden doen. Uw broer
schrok en jullie reden snel het steegje binnen.
Op 1 of 2 mei 2019 werden uw broer M. A. (...) en u opnieuw door hetzelfde bendelid benaderd toen u
de poort van het steegje wou openen en uw broer in de wagen wachtte. Het bendelid vroeg geld om
eten te kopen. Hij vroeg 10 dollar, wat uw broer hem gaf. Het bendelid zei dat jullie niks mochten
zeggen aan andere mensen.
Op 9 mei 2019 kwam uw broer u ’s avonds van de les Engels halen om naar huis te gaan. Bij een bus-
standplaats, niet ver van jullie huis, moesten jullie een U-bocht maken om zo de weg naar huis verder te
zetten. Plots kwamen er uit een steegje vier bendeleden die pistolen op jullie richtten. Eén van hen was
het bendelid dat jullie voordien al had benaderd. Ze hielden jullie tegen en bevolen jullie om uit de
wagen te stappen. Ze zeiden dat jullie laatste uur aangebroken was. Plots werd één van hen opgebeld.
De persoon die opbelde zei “ze komen eraan”. De bendeleden zeiden jullie niets over het gebeurde te
zeggen aan iemand. Indien jullie dit wel deden zouden jullie en jullie familie de gevolgen moeten dragen.
Jullie gingen naar huis. Jullie handen angst en wilden niet meer buiten komen. U ging niet meer werken
of naar de les. Uw broer die zijn ontslag had gegeven deed nog zijn opzeg. Op 24 mei dienden jullie
klacht in bij het openbaar ministerie. De ambtenaar noteerde jullie klacht maar zei dat hij jullie niks kon
garanderen. Jullie begonnen te zoeken naar een manier om het land te verlaten. U en uw broer
M. A. (...) reisden uiteindelijk op 4 juni 2019 met het vliegtuig via Spanje naar België, waar jullie op
5 juni 2019 aankwamen en op 12 juni 2019 een verzoek om internationale bescherming indienden.
Ter staving van uw verzoek legt u uw paspoort, uw identiteitskaart, uw diploma middelbaar onderwijs,
een foto van uzelf met uw middelbaar diploma, een bewijs dat u stage hebt gevolgd, uw diploma
gastronomie en een twee documenten met betrekking tot de door u en uw broer ingediende klacht bij
het openbaar ministerie neer.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT