Arrêt Nº250293 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 02/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date02 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250293
RvV X en X - Pagina 1
nr.
250 293
van
2 maart 2021
in de zaak RvV X / IV en RvV X / IV
In
zake:
X
X
Gekozen woonplaats:
.
GASPART
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
3 november 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2020.
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
3 november 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikking van 17 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2021. Gelet op het uitstel ter zitting van 27 januari 2021 verleend naar de zitting van 17
februari 2021.
Gelet op de beschikking van 19 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat G. GASPART en van attaché
S. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de rechtspleging
Tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29
september 2020 inzake M. P. V. I. (hierna: eerste verzoekster) en P. D. M. E. D. C. (hierna: tweede
RvV X en X - Pagina 2
verzoekster) werd beroep aangetekend bij verzoekschriften van 3 november 2020, gekend bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen onder de dossiernummers RvV X en RvV X. Aangezien eerste
verzoekster de dochter is van tweede verzoekster en in acht genomen dat verzoeksters zich in het
kader van hun verzoeken om internationale bescherming en onderhavig beroep in feite en in rechte ten
dele beroepen op dezelfde argumenten, worden voormelde zaken wegens verknochtheid gevoegd.
2. Over de gegevens van de zaak
2.1. Verzoeksters, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen
België binnengekomen op 24 september 2019 en hebben een verzoek om internationale bescherming
ingediend op 4 oktober 2019.
2.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoeksters door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 6 januari 2020 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. Op 20 augustus 2020 werd eerste verzoekster en op 19 augustus 2020
werd tweede verzoekster gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.
2.3. Op 29 september 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 1 oktober 2020 aangetekend naar verzoeksters
verzonden.
2.3.1. De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekster luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaarde de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op (…) 1994 in La Libertad. U
woonde samen met uw moeder in San Juan Opico, La Libertad, op het adres (…), casa (…) in een huis
dat eigendom was van uw moeder. Uw vader woonde in dezelfde wijk. In de wijk waar u woonde was de
bende MS13 actief. U volgde lessen Engels in Santa Tecla en werkte voor de customer service in een
callcenter in S.(…) D.(…) M.(…), u verdiende hiermee 575 dollar. Uw zus G.(...) A.(...) M.(...) P.(...) (O.V.
(...); CG (...)) is al enkele jaren in België en sinds 2018 plande u al een bezoek aan Europa en aan uw
zus. In juli 2019 kocht u uw tickets voor deze reis. Uw zus K.(...) L.(...) M.(...) P.(...) (O.V. (...); CG (...))
was ook naar België afgereisd en diende hier op 8 februari 2019 om eigen redenen een verzoek tot
internationale bescherming in.
Uw moeder had een kleine informele zaak waar ze popusa’s verkocht. Zij moest ‘renta’ betalen. De
bendeleden verhoogden deze ‘renta’ naar 200 dollar, en uw moeder betaalde dit bedrag twee maal. De
bendeleden dreigden dat, indien ze dit niet zou betalen, ze haar zouden vermoorden. Op 13 september
2019 kwam u terug van uw les Engels toen u passeerde aan een donker braakliggend terrein. U hoorde
een stem, en voelde hoe iemand u aanraakte en een pistool tegen uw hoofd hield. De man beval u naar
het braakliggende terrein te gaan. Hij dreigde u te vermoorden als u zou roepen. Hij kuste en betaste u
tot hij koplampen van een pick-uptruck voorbij zag komen. Hij duwde u weg en verdween vervolgens. U
liep naar het huis van uw moeder, waar u door haar werd binnengelaten. U was in shock en vertelde
haar alles. Uw moeder belde uw vader die vervolgens die nacht de wacht heeft gehouden. De volgende
ochtend wilde u gaan werken, maar vond u een dreigbrief van de MS. U besefte toen dat het serieus
was en bent niet meer gaan werken. Uw moeder stopte na uw problemen ook met haar zaak. U bent die
dag klacht gaan neerleggen bij de politie van Santa Tecla, maar de politie geloofde u niet. Zij opperden
u dat het om een ex-vriend ging. U moest uw verhaal doen aan verschillende agenten voor uw klacht
werd genoteerd. Op zondag 15 september 2019 besloot u het land te verlaten. U had geen zin om uw
reis naar België te maken, maar uw zus overtuigde u om dit toch te doen zodat u opnieuw kon
beginnen. Op maandag 16 september 2019 vond u een tweede dreigbrief.
Op 22 september 2019 vloog u samen met uw moeder E.(...) D.(...) C.(...) P.(...) D.(...) M.(...) (O.V. (…);
CG (…)) via Panama en Spanje naar Frankrijk, van waaruit jullie de bus namen naar België, waar jullie
arriveerden op 24 september 2019. Op 4 oktober 2019 dienden jullie een verzoek om internationale
bescherming in. In november 2019 hoorde u via uw vader dat uw huis werd bewoond door bendeleden
van de MS. In december 2019 werd u dit nog eens bevestigd door uw tantes, ooms, neven en nichten.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT