Arrêt Nº250292 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 02/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date02 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250292
RvV X en RvV X - Pagina 1
nr.
250 292
van
2 maart
2021
in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV
In
zake:
X
X
ten kantore van advocaat A
.
LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
12 november 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 8 oktober 2020.
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
12 november 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 8 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KIWAKANA loco advocaat
A. LOOBUYCK en van attaché S. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de rechtspleging
Tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8
oktober 2020 inzake de eerste verzoekende partij (hierna: verzoeker) en de tweede verzoekende partij
(hierna: verzoekster) werd beroep aangetekend bij verzoekschriften van 12 november 2020, gekend bij
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onder de dossiernummers RvV X en RvV X. Aangezien
verzoekster de echtgenote is van verzoeker en in acht genomen dat verzoekster zich in het kader van
RvV X en RvV X - Pagina 2
haar verzoek om internationale bescherming en onderhavig beroep in feite en in rechte beroept op
dezelfde argumenten als verzoeker, worden voormelde zaken wegens verknochtheid gevoegd.
2. Over de gegevens van de zaak
2.1. Verzoekers, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen
België binnengekomen op 15 juni 2019 en hebben er zich vluchteling verklaard op 23 januari 2020.
2.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 17 maart 2020 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
werd verzoeker op 15 juli 2020 en verzoekster op 17 juli 2020 gehoord.
2.3. Op 8 oktober 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 9 oktober 2020 aangetekend verzonden.
2.3.1. De bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit San Salvador, waar u het
grootste deel van uw leven heeft gewoond. Zowel u als uw echtgenote werkten voor het Instituut voor
Sociale Zekerheid. U bent gehuwd met M.(...) E.(...) M.(...) G.(...) ((...)/B). Jullie hebben samen drie
kinderen: A.(...) N.(...), Ar.(...) Ni.(...) en Ag.(...) E.(...) (zie bijlage (...)/B).
Op 22 juni 2019 vertrok u met uw gezin op weekend naar Metapange. Toen jullie op 23 juni 2019 terug
thuis kwamen zagen jullie dat de voordeur was beschadigd, dat alle kamers overhoop waren gehaald en
dat de achterdeur uit de scharnieren lag. Er waren ook een aantal zaken gestolen waaronder foto’s,
facturen, loonfiches, een kopie van uw cv en documenten van de school van uw kinderen. U heeft toen
de politie gebeld, die de zaak heeft toegewezen aan inspecteur C.(...).
Toen u op 2 juli 2019 rond 10 uur in de ochtend het vuilnis ging buitenzetten verraste u een persoon die
op uw dak stond, waarop deze wegliep.
Op zaterdag 6 juli 2019 ging u in de namiddag met uw gezin naar de kerk Nazareth en gingen uw
kinderen naar een christelijke jeugdgroep. Toen jullie terug thuis kwamen hoorden jullie lawaai in de
buurt van de tuin. U en uw echtgenote gingen kijken in de tuin waar jullie achter een soort van haag een
man zagen staan met tatoeages van de bende 18. Toen hij jullie zag maakte hij allerlei gebaren, wees
hij naar jullie en liet hij zijn vinger over zijn keel glijden. U hield de man in de gaten terwijl uw echtgenote
de politie belde. Na twee à drie minuten liep het bendelid weg.
Op 8 juli 2019 kregen jullie in de morgen een dreigbrief van de bende 18 waarin u werd gevraagd om
tegen de volgende dag 200 dollar te betalen. Als u dit niet deed zouden ze u en uw familie vermoorden.
Op 9 juli diende u een klacht in bij de politie.
U had met uw echtgenote besloten om niets te betalen. Door deze bedreiging en de diefstallen waarbij
persoonlijke informatie werd gestolen besloten jullie om jullie huis te verlaten. Jullie verhuisden naar
familie, waar jullie tot 11 juli 2019 verbleven. Jullie beslisten die dag ook dat jullie kinderen niet meer
naar school zouden gaan.
Op 11 juli 2019 gingen jullie wonen in Los Lourdes Colon, gelegen in La Libertad. Op 18 juli 2019 legde
u een klacht neer bij de Procureur voor de Verdediging van de Rechten van de Mens omdat u
bescherming zocht voor u en uw familie. Dezelfde dag namen jullie contact op met de ngo Cristo Sal die
de zaak ging analyseren om dan hulp te bieden. U bent op 11 en op 12 juli 2019, alsook een keer de
week nadien naar de politie gegaan om met inspecteur C.(...) te spreken. Hij was echter nooit
beschikbaar.
Op 15 december 2019 zat u samen met uw echtgenote in uw wagen voor een rood verkeerslicht. U zag
dat een andere auto een aantal keer met de lichten knipperde en op een heel onvoorzichtige en wilde
wijze andere wagens voorbijstak. Aan het kruispunt ter hoogte van Gabriela Emistra probeerde deze

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT