Arrêt Nº250091 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/02/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMAES M.
Judgment Date26 fév. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250091
RvV X - Pagina 1 van 13
nr.
250 091
van
26
februari 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
CHATCHATRIAN
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 21 februari 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 4 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 januari
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco
advocaat H. CHATCHATRIAN, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende
partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker dient op 29 mei 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt gehoord
op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op 28 januari
2020. Ook zijn partner dient op 29 mei 2019 een beschermingsverzoek in.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 21 februari 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT