Arrêt Nº249796 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/02/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date24 fév. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number249796
RvV X - Pagina 1
nr. 249 796 van 24 februari 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X - X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat G. GASPART
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
4 mei 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 30 maart 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat G. GASPART en van attac
H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen
België binnengekomen op 8 augustus 2019 en hebben zich er vluchteling verklaard op 13 augustus
2019.
1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers door de
Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 29 oktober 2019. Op 20 februari 2020 werden verzoekers gehoord op het Commissariaat -
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
1.3. Op 30 maart 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 1 april 2020 aangetekend verzonden.
RvV X - Pagina 2
1.3.1. De bestreden beslissing ten aanzien van M. V. C. A. (verzoeker) luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaarde de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en geboren en getogen te zijn in San Martin.
Tijdens uw huwelijk met uw eerste echtgenote woonde u ongeveer vier jaar op een ander adres in San
Martin. In 2015 bent u gescheiden en keerde u terug naar het adres waar u voordien altijd woonde. U
heeft een kind uit uw eerste huwelijk, met wie u geen contact meer mee heeft. U leerde toen uw huidige
echtgenote kennen, C.(…) E.(…) P.(…) B.(…) (OV (…)) en u kreeg met haar een dochter, N.(…) E.(…)
M.(…) P.(…) (OV (…)). U trouwde met uw echtgenote op de dag de u naar België kwam en u kreeg hier
uw tweede dochter, E.(…) C.(…) M.(…) P.(…) (OV (…)).
Uw broer W.(…) S.(…) M.(…) V.(…) (OV (…)) en zijn partner L.(…) G.(…) A.(…) R.(…) (OV (…))
kregen problemen met de bendes in Soyapango, waar ze woonden. Ze konden het afpersgeld
dat geëist werd niet betalen en verhuisden naar de straat waar u ook woonde. Ze beslisten het land te
verlaten en vertrokken op 18 mei 2018 samen met de broer van L.(...), G.(...) S.(…) J.(…) R.(…) (OV
(…)). Ze dienden in België een verzoek om internationale bescherming in op 22 mei 2019.
Na hun vertrek ontving u op 28 juni 2019 een dreigbrief waarin stond dat u 800 dollar moest achterlaten
in een zak aan het begin van uw wijk. U ging niet in op deze eis en begon uw vertrek uit El Salvador te
plannen door met uw broer in België en uw zus in de Verenigde Staten te praten. Op 9 juli 2019 k ocht u
tickets om naar België te reizen met uw gezin. Op 26 juli 2019 ontving u een tweede brief waarin stond
dat u 72 uur had om uw huis te verlaten, als u dit niet deed zou uw gezin vermoord worden. U vertrok
meteen naar het huis van uw schoonvader in Lourdes de Colon waar u nog elf dagen verbleef. U verliet
het land op 7 augustus 2019 en kwam de volgende dag aan in België.
U diende een verzoek tot internationale bescherming in op 13 augustus 2019.
U vreest dat uw kinderen bij terugkeer naar El Salvador hetzelfde zou kunnen overkomen als u en dat zij
ook gedood zouden worden als het afpersgeld niet betaald wordt.
Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten voor:
twee dreigbrieven, uw reisdocumenten, een kopie van uw strafblad, de paspoorten van u, uw vrouw en
uw dochter.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Vooreerst dient opgemerkt dat, zelfs al blijkt uit de beschikbare informatie dat de georganiseerde
misdaadgroepen actief in El Salvador een grote invloed kunnen uitoefenen op het sociale, economische
en politieke leven aldaar en dat deze bendes door sommige bronnen bestempeld worden als een de
facto autoriteit, dan nog pogen deze bendes eerder door middel van criminele activiteiten hun
economische en territoriale positie te behouden en stellen we vast dat de drijfveer van daden van
vervolging veeleer economisch is en geenszins politiek gemotiveerd (cf. COI Focus El Salvador:
Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/
default/files/ rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf). Bijgevolg is in
verzoeken om internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de
reden van de vervolging veelal niet politiek maar puur crimineel en economisch van aard en is er geen
band met de Conventie van Genève op basis van (toegeschreven) politieke overtuiging aanwezig. Dit is
bijvoorbeeld het geval in situaties van afpersing en vervolging omwille van financiële redenen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT