Arrêt Nº249795 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/02/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date24 fév. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number249795
RvV X - Pagina 1
nr. 249 795 van 24 februari 2021
in de zaak RvV X/ IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat G. GASPART
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 8 mei 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 1 april 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. GASPART en van attaché H.
NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België
binnengekomen op 19 mei 2019 en heeft er zich vluchteling verklaard op 22 mei 2019.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 8 augustus 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
werd verzoeker op 27 januari 2020 gehoord.
1.3. Op 1 april 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing
tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze
beslissing werd op 9 april 2020 aangetekend verzonden.
RvV X - Pagina 2
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Residencial San Antonio in
de stad Soyapango, San Salvador. Deze wijk was onder controle van Barrio 18. U woonde samen met
uw zus, L.(...) G.(...) A.(...) R.(...) (OV. (…)), en haar ex-vriend, W.(...) S.(...) M.(...) V.(...) (OV.
8.851.731), uw broer en uw moeder. Sinds juni 2017 heeft u een relatie met uw vriend A.(...) R.(...)
R.(...) M.(...).
In 2019 begon u de studie pedagogie aan de Universidad Pedagogica. U werkte tevens van december
2018 tot april 2019 in een restaurant in Soyapango.
U diende, net als uw zus, telkens wanneer u op straat kwam renta te betalen aan Barrio 18. Uw moeder
betaalde renta voor de uitbating van haar winkel. Eind 2018 kocht de vriend van uw zus een auto.
Hiervoor moest hij eveneens een renta betalen. Jullie konden steeds op tijd de renta betalen.
Op 9 februari 2019 rond tien uur hoorde u geroep voor jullie huis. U was toen thuis met uw zus en
W.(...). Jullie zagen enkele gewapende personen door het raam. Zij riepen dat jullie naar buiten mo esten
komen en dat ze jullie zouden vermoorden. W.(...) belde naar de politie. Zij zeiden dat ze zouden
afkomen maar zijn nooit opgedaagd. W.(...) belde ook met zijn familie en regelde zo een huis in de
kolonie San Pedro in San Martin, waar W.(...) woonde voor hij bij jullie kwam wonen. Jullie bleven de
hele nacht binnen in huis. De volgende morgen vertrokken jullie naar San Martin.
In San Pedro heerste eveneens Barrio 18. Zij zagen op een dag u met uw vriend. Sindsdien riepen zij
beledigingen naar u wanneer ze u zien op straat. Uw zus kreeg zelf ook steeds beledigende en
seksueel getinte opmerkingen te horen.
Op een dag in april zat u op de bus in San Martin, niet ver van uw woning. U hoorde twee personen
achter u denigrerende en bedreigende opmerkingen maken over homoseksuelen. U sprong vervolgens
van de bus en rende naar huis. U stopte vervolgens met uw studies en uw werk.
U nam op 18 mei 2019 samen met uw zus en W.(...) het vliegtuig naar Spanje. U kwam op 19 mei in
België aan. U diende op 22 mei 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
Ter staving van uw ver zoek legt u uw paspoort, afgegeven in augustus 2018, uw identiteitskaart en
documenten van de middelbare school neer.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u
een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
U beroept zich in het kader van uw verzoek deels op dezelfde motieven als uw zus L.(...) G.(...) A.(...)
R.(...). In het kader van haar verzoek werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en de
subsidiaire beschermingsstatus. De beslissing luidt aangaande deze zelfde motieven als volgt:
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT