Arrêt Nº249793 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/02/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date24 fév. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number249793
RvV X - Pagina 1
nr. 249 793 van 24 februari 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 10 maart 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. GASPART loco advocaat C.
VAN CUTSEM en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker die verklaart van Colombiaanse en Venezolaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn
verklaringen België binnengekomen op 20 december 2018 en heeft een verzoek om internationale
bescherming ingediend op 8 februari 2019.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 29 november 2019 aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen overgemaakt. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen werd verzoeker gehoord op 18 februari 2020.
1.3. Op 10 maart 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Deze beslissing werd op 12 maart 2020 aangetekend verzonden.
RvV X - Pagina 2
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaarde de Venezolaanse en de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op
(…)1986 in Valencia in de deelstaat Carabobo in Venezuela uit een Colombiaanse moeder en een
Venezolaanse vader. U woonde van uw geboorte tot in 2018 in Valencia, Venezuela, maar u bezocht af
en toe uw grootmoeder die in Colombia woonde. In 2018 verhuisde u naar Cali, Colombia. Niet lang
daarna verhuisden ook uw moeder en uw zus naar Cali. U heeft een broer die al geruime tijd in België
woont en ondertussen de Belgische nationaliteit heeft verworven. Een tijd na uw aankomst in België, liet
uw broer eveneens uw moeder en uw zus overkomen vanuit Colombia. Uw moeder en zus deden geen
beroep op internationale bescherming in België. Na uw aankomst in België leerde u via sociale media
uw partner kennen, een Venezolaanse man die zich momenteel eveneens in de asielprocedure bevindt.
Toen u dertien jaar oud was, liet uw moeder u geregeld achter bij andere mensen die voor u moesten
zorgen. Deze mensen hadden een zoon, die misbruik maakte van de situatie en u verkrachtte. U werd
daar vervolgens een tweede keer verkracht door een andere jongen. U diende nooit klacht in bij de
Venezolaanse autoriteiten.
In Venezuela werd u op straat regelmatig het slachtoffer van beledigingen en scheldpartijen omwille van
uw homoseksuele geaardheid. U werd tevens lastiggevallen en regelmatig beroofd van uw bezittingen.
Op een gegeven moment kreeg u te maken met personen die u sloegen, waarna voor u de maat vol
was en u besloot om naar Colombia te verhuizen.
Na uw verhuis naar Cali, Colombia, ging u aan de slag bij een voedingszaak. Toen u op 15 oktober
2018 rond zes uur in de ochtend naar uw werk vertrok, werd u aangevallen. Er werd geduwd en
getrokken, waarop de man die u aanviel een mes bovenhaalde en u hiermee verwondde aan de pols.
Deze man vertelde u vervolgens dat u geen klacht mocht indienen bij de politie, want dat men na zulke
incidenten reeds na twee of drie dagen opnieuw werd vrijgelaten. De dader vuurde ook scheldwoorden
die als vernederend voor homoseksuelen beschouwd kunnen worden, op u af. U bent na dit incident
onmiddellijk weggelopen. U bent die dag nog gaan werken, waar men u aanraadde om klacht neer te
leggen. U bent eveneens langsgegaan bij uw moeder, waar jullie samen beslisten dat het voor u beter
zou zijn om bij uw broer in België te gaan wonen. U heeft deze aanval nooit gerapporteerd aan
de Colombiaanse autoriteiten. Niet lang na de aanval trok u in bij uw moeder, en maakte u de nodige
formaliteiten voor uw reis naar België in orde.
Op 19 december 2018 verliet u Colombia en reisde u met het vliegtuig via Madrid naar België. U kwam
aan in België op 20 december 2018. Vervolgens diende u op 8 februari 2019 een verzoek tot
internationale bescherming in België.
Bij terugkeer naar Colombia vreest u de homofobie, de vernedering en de onveiligheid.
Bij terugkeer naar Venezuela vreest u dezelfde zaken, daarnaast vreest u in Venezuela tevens
mishandeld en beroofd te worden.
Ter staving van uw ver zoek legde u de volgende documenten neer: uw Colombiaans paspoort, een
kopie van uw Colombiaanse identiteitskaart, een kopie van uw Venezolaans paspoort, een kopie van uw
Venezolaanse identiteitskaart, uw geboorteakte, een ziekteattest, statistieken en cijfers over moorden
op leden van de LGBTQEurostation, gemeenschap, een nieuwsartikel over de moord op een kennis uit
de LGBTQ-gemeenschap, een arbeidscertificaat en een ontslagbrief.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na het persoonlijk onderhoud door het Commissariaat-generaal (CGVS) wordt vastgesteld dat u er niet
in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel
risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,
aannemelijk te maken.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT