Arrêt Nº243513 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/10/2020

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date30 octobre 2020
Judgement Number243513
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1 van 25
nr.
243 513
van
30 oktober
2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
.
VAN WALLE
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 23 juli 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 22 juni 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 10 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober
2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. GASPART, loco advocaat H.
VAN WALLE, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker dient op 22 februari 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt
gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op
9 mei 2019.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 22 juni 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2 van 25
“A. Feitenrelaas
U, J.M.G.S.(…), verklaarde de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U werd geboren op X 1987 in
Tulua, departement Valle Del Cauca. Toen u vijf jaar oud was, gingen uw ouders uit elkaar. Zowel uw
vader, M.A.G.(…), als uw moeder, M.S.A.(…), vonden nieuwe levenspartners en kregen opnieuw
kinderen. Sinds de scheiding van uw ouders heeft u nauwelijks nog contact met uw vader, iets waar u
het nog steeds erg moeilijk mee heeft. U groeide op bij uw moeder in Tulua, maar u verliet het ouderlijk
huis toen u vijftien jaar oud was. Op dit ogenblik woont uw moeder in Cali, waar ze een kleine zaak
uitbaat samen met uw broer. U heeft tevens een halfzus langs moeders kant die woonachtig is in België
maar nooit een asielaanvraag indiende, J.T.A.S.(…) (ov-nummer (…)). U voltooide uw middelbare
studies en volgde nadien een opleiding bedrijfsbeheer, die u na drie semesters diende stop te zetten
wegens geldgebrek. U ging daaropvolgend aan de slag op verschillende plaatsen in Tulua, Cali, Bogota
en Palmira. In december 2016 startte u een eigen zaak in Tulua, waar u zich bezighield met
verschillende klussen aan auto’s, zoals het blinderen van autoruiten. Deze zaak draaide goed, u kon na
verloop van tijd drie medewerkers aanwerven en u leidde een goed leven in Tulua.
Uit een eerdere relatie heeft u een zoon van vijf jaar oud, J.P.G.B(…). Hij woonde bij u in Tulua, maar
naar aanleiding van uw problemen besloot u om hem onder te brengen bij zijn moeder, uw ex-partner
L.V.B.(…). Zij verblijven op dit ogenblik met een verblijfsvergunning in Mexico. Voor u Colombia verliet,
bevond u zich in een relatie met A.G.R.(…), een studente die momenteel in Medellín woont. U diende
deze verloving te verbreken omwille van uw vertrek, maar u zorgde ervoor dat u haar nog een deel van
uw spaargeld kon bezorgen, alsook de opbrengst van de verkoop van een aantal van uw spullen. Nadat
u reeds in België was aangekomen, vernam u dat Angie in verwachting was van uw kind.
Eind december 2017, tijdens de feestdagenperiode, kwamen er verschillende personen in een
bestelwagen langs in uw zaak. Aanvankelijk was u niet ongerust, tot deze personen zichzelf aan u
voorstelden als leden van een paramilitaire groepering onder leiding van Otoniel, de alias van de
beruchte Dairo Antonio ÚSUGA DAVID die aan het hoofd staat van el Clan del Golfo. Deze personen
vertelden u dat zij verantwoordelijk waren voor de veiligheid van het dorp en dat u met hen diende
samen te werken indien u verder wilde genieten van een rustig bestaan. U wilde geen problemen en
verzocht hen vervolgens vriendelijk om weg te gaan, hetgeen zij ook deden. Een dag later, op 27
december 2017, werd u plots gegrepen toen u aan het einde van de werkdag uw zaak wilde afsluiten en
naar huis wilde gaan. U werd in een wagen gegooid en meegenomen naar een onbekende plek. U
kreeg een zware slag op het hoofd, waardoor u het bewustzijn verloor. Toen u weer bijkwam, zag u
rondom u verschillende gewapende personen gekleed in uniform. Zij zouden u een demonstratie geven
van wat er gebeurde met personen die weigerden om met hen samen te werken. U kreeg verscheidene
klappen te verwerken, onder andere op uw sleutelbeen en uw hand. Deze personen bleven u slaan
totdat u opnieuw het bewustzijn verloor. Toen u opnieuw bij bewustzijn kwam, bevond u zich helemaal
alleen ergens in de bergen. Ondanks het feit dat u erg veel pijn voelde, besloot u om zo goed als u kon
te voet opnieuw het dorp te proberen bereiken. Na een drietal uren wandelen, passeerde u langs een
boerderij, waar een vrouw u binnenliet en u verzorgde. Zij vertelde u dat u de volgende dag kon
meereizen met een jeep naar Trujillo, een dorp op een veertigtal minuten rijden van Tulua. De dag
nadien bereikte u Trujillo, om vervolgens meteen verder te gaan naar Tulua en u daar rechtstreeks aan
te melden bij een ziekenhuis. Omwille van de ernst van uw verwondingen diende u te worden overge-
bracht naar een groter ziekenhuis in Cali. U diende een operatie te ondergaan aan uw sleutelbeen.
Tijdens uw ziekenhuisverblijf in Cali werd u bijgestaan door uw vriendin A.(…), die gedurende deze
periode ook de zorg voor uw zoontje op zich nam.
Na uw revalidatie keerde u terug naar Tulua om opnieuw in uw zaak aan de slag te gaan. U zag geen
andere optie dan het eerder geëiste afpersingsgeld te betalen, het ging om een bedrag van 200.000
Colombiaanse peso’s per maand. Soms diende u ook bepaalde herstellingen uit te voeren aan de
wagens van de personen die u afpersten, zonder daarvoor vergoed te worden. Desbetreffende
personen hadden u duidelijk gemaakt dat ze wisten wie u was, waar u zich bevond, alsook waar uw
zoontje geregeld naar de opvang ging. Vermits u elke maand een hoog bedrag moest ophoesten,
geraakte uw zaak na verloop van tijd in financiële problemen. Toen uw ex-partner L.(…) vanuit Mexico
op bezoek kwam in Colombia, besloot u dat het beter was voor uw zoon om bij zijn moeder in Mexico te
gaan wonen. U bracht alle formaliteiten in orde en gaf hen een deel van uw spaargeld mee. De
onrechtvaardigheid van de situatie maakte u woedend, u voelde zich als eerlijke, hardwerkende persoon
tevens erg machteloos. U besloot daarop om contact te zoeken met andere handelaars in uw buurt en
te informeren of zij ook te maken kregen met dergelijke problemen. Zij bevestigden u dat zij ook
dergelijke afpersingssommen dienden te betalen, maar het bleek erg moeilijk om de anderen te

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT