Arrêt Nº238406 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/07/2020

Judgment Date10 juillet 2020
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number238406
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1
nr. 238 406 van 10 juli 2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat B. LOOS
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 24 januari 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 10 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. BYUMA loco advocaat B.
LOOS en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster, die verklaart de Venezolaanse nationaliteit te hebben , dient een verzoek om
internationale bescherming in op 8 april 2019.
1.2. Zij wordt op 14 oktober 2019 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (hierna ‘het CGVS’) bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is en in aanwezigheid
van haar advocaat.
1.3. Op 24 januari 2020 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna
de commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing.
RvV X - Pagina 2
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een Venezolaans staatsburger en bent u geboren op 14 augustus 1992
in Soltera, Bolivar. U bent katholiek. U woonde sinds uw geboorte tot vier of vijf maanden voor uw
vertrek in Bolivar, Ciudad Guayana, San Felix. Hierna verhuisde u naar Puerto Ordaz, ook in Bolivar,
Guayana. U verhuisde naar Puerto Ordaz omwille van de inval bij uw thuis op 29 september 2018. U
woonde daar samen met uw vriendin, M. R..
U was lid van oppositiepartij Primero Justicia sinds 2015. U stond in voor de logistiek en hielp met de
organisatie van activiteiten van de partij.
In 2017 nam uw deelname aan manifestaties sterk toe. Ook uw vader en zus zouden hun politieke
mening niet onder stoelen of banken gestoken hebben. Uw vader liet zijn kritiek blijken op sociale
media, en uw zus C. P. K. L. (X, X) was net als u lid van Primero Justicia. Ook zij hield zich bezig met de
logistieke werking. Uit het dossier van uw zus blijkt dat zij Venezuela verliet in juli 2018 (zie
administratief dossier, blauwe map). Zij verbleef in België van 7 juli 2018 tot 7 september 2018, maar
diende in deze periode geen verzoek om internationale bescherming in.
Sinds begin december 2017 zou uw familie in de gaten gehouden zijn door de Venezolaanse
autoriteiten. De eerste keer dat jullie dit merkten, was toen uw vader bij zijn terugkeer van het
justitiepaleis gevolgd werd door een bestelwagen zonder identificatie, met geblindeerde ruiten.
Op 25 juli 2018 nam u deel aan een bijeenkomst op de Plaza Monumental. U filmde de aanwezigheid
van de Venezolaanse autoriteiten, waarna u benaderd werd door een lid van Guardia Nacional. U filmde
ook deze persoon zelf en zei dat het een vreedzame bijeenkomst was en dat jullie het recht had dit te
doen. De Guardia zei dat u moest stoppen met filmen en nam uw gsm met geweld van u af. Toen nam
deze persoon zijn eigen gsm en nam hij een foto van u.
Op 22 augustus 2018 werd uw vader beroofd van zijn auto door drie gewapende mannen in een
bestelwagen. De auto dook nadien terug op, ongeschonden. Enkel de nummerplaat en enkele
documenten bleken te ontbreken. Hierna deden jullie aangifte van dit incident. Omdat er enkel
documenten en de nummerplaat verdwenen waren, gingen jullie ervan uit dat het opzet van de diefstal
was om bepaald bewijsmateriaal te verzamelen en dit te kunnen gebruiken tegen uw vader om hem
later van een bepaalde misdaad te kunnen beschuldigen.
Uit het dossier van uw zus blijkt verder dat zij in september 2018 terug naar Venezuela kwam omwille
van het incident dat uw vader toen had meegemaakt.
Op 29 september 2018 werd uw ouderlijk huis in San Felix binnen gevallen. Die ochtend was er een
bijeenkomst van de partij bij uw thuis. De indringers namen hierbij verschillende documenten, foto’s en
gsm’s mee. Uw zus werd toe n gevraagd de namen te geven van de personen die ’s ochtends aanwezig
waren op de vergadering. U vermoedt dat de buren toen verklikten dat jullie daar een politieke
vergadering gehouden hadden.
Uit het dossier van uw zus blijkt dat zij Venezuela omwille van dit incident opnieuw verliet op 5 oktober
2018. Op 7 februari 2019 diende ze in België een verzoek om internationale bescherming in.
Omwille van de problemen die u hierboven aanhaalt, verliet u Venezuela op 17 februari 2019. Op 18
februari 2019 kwam u aan in België. Op 8 april 2019 diende u in België een verzoek om internationale
bescherming in.
U vermeldt nog dat uw oom op 24 juli 2019 vermoord werd door de criminele politie (CICPC).
Ter ondersteuning van uw verzoek legt u de volgende documenten neer: uw identiteitskaart, een brief
over uw lidmaatschap bij Primero Justicia, tweets die u verstuurde over de politieke situatie en
problemen die u zou gehad hebben in Venezuela, foto’s van manifestaties waaraan u deelnam, foto’s
van uw huis na de inval, foto’s van verwondingen die u zou opgelopen hebben door een confrontatie
met een lid van de Guardia Nacional, een foto van het lid van Guardia Nacional die uw gsm zou
genomen hebben, uw diploma, uw studentenkaarten, uw paspoort, foto’s van auto’s aan uw huis,
informatie over uw reis van Venezuela naar België, uw geboorteakte, documenten in verband met uw

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT