Arrêt Nº233640 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 06/03/2020

Judgment Date06 mars 2020
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number233640
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1
nr.
233 640
van
6 maart
2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige
dochter X
ten kantore van advocaat P
.
DELGRANGE
Haachtsesteenweg 55
1210 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, in eigen naam en
als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter X, op 2 juli 2019 heeft ingediend tegen
de beslissing van de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
29 mei 2019.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 6 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 maart 2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.
Gehoord de opmerkingen van verzoekster en haar advocaat P. DELGRANGE en van attaché
J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Verzoekster, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, komt volgens haar verklaringen op
4 januari 2019 België binnen met haar paspoort en verzoekt op 22 januari 2019 om internationale
bescherming. Op 29 mei 2019 beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (hierna: de adjunct-commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en
weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde
dag aan verzoekster aangetekend wordt verzonden.
Deze beslissing luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
A. Feitenrelaas
U bent afkomstig uit Caracas en beschikt over de Venezolaanse nationaliteit. U bent alleenstaande
moeder en zorgt voor uw dochter. U bent hoogopgeleid en werkte van 2013 tot 2015 bij het Ministerie
van voeding totdat u samen met vele andere collega’s wegens een herstructurering werd ontslagen.
Vervolgens verdiende u de kost met informele handel tot 2018. U verkocht allerlei spullen aan kennissen
en vriendinnen. Tot anderhalf jaar voor uw vertrek uit Venezuela woonde u samen met uw dochter bij
het gezin van uw vader en uw grootmoeder in Charallave (Miranda). Als gevolg van de spanningen met
uw grootmoeder over de voedselverdeling en haar medische problemen wegens een tekort aan insuline,
besloot u samen met uw dochter te verhuizen. U kreeg van een vriend die was uitgeweken naar de
Verenigde Staten een appartement in Caracas cadeau. Hij wilde liever dat u er woonde dan dat het
leegstond en zou bezet worden door onbekenden. De eigendomsdocumenten werden via officiële weg
naar u getransfereerd. Vanaf 2018 waren de prijzen zodanig gestegen dat u geen spullen meer kon
aankopen en u diende te stoppen met uw informele handel. U kreeg veel steun van een vriendin, L. (...),
die een massagecursus voor u betaalde. U verdiende wat geld met het geven van massages van januari
tot maart 2018. Met wat u verdiende kon u per week een kilo vlees, een halve doos eieren en een kilo
rijst kopen. U had vervolgens geen klanten meer en had het moeilijk om rond te komen. Verder werd u
geconfronteerd met de toenemende onveiligheid in Venezuela. Op 19 oktober 2018 vond er een
schietincident tussen ‘colectivos’ plaats voor de school van uw dochter en op 25 oktober 2018 werd u
net als de andere passagiers in de bus overvallen en beroofd van uw spullen. In oktober en
november 2018 had u een (seksuele) relatie met een man die u niet leuk vond, maar u deed dit omdat u
hij u voedsel gaf. U hebt de relatie zelf beëindigd omdat u het heel erg vernederend vond. Verder had u
ook schrik dat u of uw dochter ziek zouden worden en jullie dan geen toegang zouden hebben tot
gezondheidszorg en medicatie. U kreeg geen financiële steun van de vader van uw dochter noch van
uw eigen familie. U hebt nooit politieke activiteiten gehad en nooit deelgenomen aan protestmarsen uit
angst. Omwille van uw persoonlijk moeilijke situatie in het licht van de politieke, sociale en economische
crisis in Venezuela, besloot u Venezuela te verlaten. Uw vriendin L. (...) betaalde uw vliegtickets. In ruil
gaf u de eigendomsdocumenten van het appartement als waarborg. U verliet Venezuela op
2 januari 2019 aan de hand van uw eigen paspoort. U meldde zich bij de Belgische asielinstanties op
7 januari 2019 en uw verzoek om internationale bescherming werd geregistreerd op 22 januari 2019. U
vreest bij een terugkeer om het leven te komen, ofwel door de algemene onveiligheidssituatie, ofwel
door de algemene socio-economische situatie ofwel door een gebrekkige gezondheidszorg indien u
geconfronteerd zou worden met gezondheidsproblemen. U beschikt over uw origineel Venezolaans
paspoort en dat van uw dochter. Na uw persoonlijk onderhoud maakte uw advocaat drie
verduidelijkingen/correcties aangaande uw relaas over.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient
geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut
kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin
van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade
zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.
U vreest bij een terugkeer naar Venezuela om het leven te komen, ofwel door de algemene
onveiligheidssituatie, ofwel door de algemene socio-economische situatie ofwel door een gebrekkige
gezondheidszorg indien u geconfronteerd zou worden met gezondheidsproblemen (CGVS, p. 8). Uw
advocaat stelt daarbij dat u een alleenstaande moeder bent zonder inkomsten en zonder steun van
buitenaf (CGVS, p. 9).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT