Arrêt Nº231758 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/01/2020

Judgment Date23 janvier 2020
CourtIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number231758
Procedure TypeAnnulation
RvV X - Pagina 1
nr. 231 758 van 23 januari 2020
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS
Eindgracht 1
3600 GENK
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op
18 oktober 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 17 september 2019 tot weigering van verblijf van meer
dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 oktober 2019 met
refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
13 december 2019.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en
van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 12 april 2019 dient de verzoekende partijen aanvraag in voor een verblijfskaart van een ander
familielid van een burger van de Unie, in functie van de echtgenote van haar neef van Kroatische
nationaliteit.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT