Arrêt Nº217604 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/02/2019

Judgment Date27 février 2019
CourtIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number217604
Procedure TypeAnnulation
RvV X - Pagina 1
nr. 217 604 van 27 februari 2019
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LAHLALI
Kortrijksesteenweg 731
9000 GENT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 december 2018
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 november 2018 tot
afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering
(bijlage 13septies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gezien het arrest tot schorsing nr. 212 347 van 14 november 2018 waarbij de vordering tot schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.
Gelet op de beschikking van 24 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
22 februari 2019.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MALANDA, die loco advocaat A. LAHLALI verschijnt voor de
verzoekende partij, en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 6 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en
Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten
met vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de bestreden beslissing.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT