Arrêt Nº208769 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 04/09/2018

CourtVIIIe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtRYCKASEYS M.
Judgment Date04 septembre 2018
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number208769
RvV X - Pagina 1
nr.
208 769
van
4 september
2018
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
.
LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2017
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 19 september 2017.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 8 juni 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juli 2018.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat A.
LOOBUYCK en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten.
De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 16 oktober 2015 en dient op 20
oktober 2016 een aanvraag om internationale bescherming in.
Op 17 augustus 2017 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen gehoord.
RvV X - Pagina 2
Op 19 september 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus worden
geweigerd.
Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
U bent een 37-jarige Afghaan van Baluch origine, afkomstig uit het dorp Samti, district Chahab,
provincie Takhar. U bent ongehuwd. Uw moeder zou omstreeks 1373 (Gregoriaanse kalender (GK)
1994-1995) zijn overleden. Uw vader zou werkzaam zijn geweest bij de overheid ten tijde van Dr.
Najibullah (1987-1992). Nog voor de val van het regime van Mohammad Najibullah zou hij met zijn
gezin naar Kabul zijn verhuisd, waar u zeven jaar zou hebben gewoond in de regio Khair Khana. Met
het begin van de burgeroorlog (1992-1996) zou uw vader vervolgens naar Iran zijn verhuisd, terwijl de
rest van uw gezin naar Takhar zou zijn teruggekeerd. Uw vader zou later eveneens zijn teruggekeerd
naar uw regio van herkomst in Takhar. Twee broers, Assad en Amin, zouden tot op heden woonachtig
zijn in uw dorp van herkomst te Takhar, evenals uw drie zussen Vahideh, Shafigheh, Nadia. Uw broer
Mahmoud zou samen met zijn vrouw in Duitsland verblijven.
Volgens uw verklaringen zou u onder het talibanregime, omstreeks het jaar 2000, illegaal naar Iran zijn
vertrokken. U zou na vier of vijf jaar door de Iraanse autoriteiten zijn teruggestuurd naar Afghanistan.
Vervolgens zou u ongeveer een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.) hebben doorgebracht,
wederom illegaal. Nadat de V.A.E. u na een jaar zouden hebben teruggestuurd, zou u opnieuw naar
Iran zijn vertrokken, waar u opnieuw enkele jaren zou hebben doorgebracht.
In 2009 zou u voor een eerste keer naar Europa zijn gereisd. U zou onder meer via Turkije,
Griekenland, Italië en Duitsland naar Noorwegen zijn gereisd, waar u op 4 oktober 2010 asiel heeft
aangevraagd. Op 4 november 2010 werd er in uw dossier een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Vervolgens zou u
via Zweden naar Zwitserland zijn gereisd, waar u op 31 mei 2011 in Bern een asielaanvraag zou
hebben ingediend. De Zwitsers zouden u echter hebben gerepatrieerd naar Noorwegen, die u
vervolgens in 2011 zouden hebben gerepatrieerd naar Kabul. U zou niet langer dan een maand in
Afghanistan zijn gebleven. Deze periode zou u vooral in Kabul hebben doorgebracht, maar u zou ook
een of twee dagen naar uw broer Amin in Takhar zijn geweest. In Takhar zou u twee problemen hebben
ondervonden. Zo zou u door de voormalige vijanden van uw vader als mogelijk gevaar en doelwit
worden gezien en zou u door de inwoners op een rare manier zijn bekeken en omwille van uw verblijf in
Europa worden beschuldigd van ongelovigheid. U zou hierdoor van de islam zijn ontmoedigd en uw
faith, uw geloofsovertuiging, hebben verloren.
U zou daarna opnieuw illegaal naar Iran zijn gereisd en zou daar een jaar hebben verbleven. U zou door
de Iraanse autoriteiten opnieuw zijn teruggeleid. Vervolgens zou u twee tot tweeëneenhalf jaar illegaal in
Turkije hebben gewoond. Ook Turkije zou u evenwel hebben gerepatrieerd. U zou zijn teruggekeerd
naar Turkije en zou vervolgens in ongeveer twintig dagen naar België zijn gereisd. U kwam op 16
oktober 2015 aan in België en diende op 19 oktober 2015 een asielaanvraag in.
Ter ondersteuning van uw identiteit en asielaanvraag legt u de het volgende voor: een fles witte
Sauvignon Blanc wijn; een blikje Jupiler bier; en een pak hespenworst.
B. Motivering
Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het
administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om
zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin
van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.
Vooreerst baseert uw vrees voor vervolging en risico op ernstige schade op de voormalige anonieme
vijanden van uw vader (Gehoorverslag (GV) CGVS, 17/8/2017, pp. 8; 15). Wanneer u wordt gevraagd

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT