Arrêt Nº170487 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/06/2016

CourtVIIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMAES M.
Judgment Date24 juin 2016
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number170487
RvV X - Pagina 1 van 18
nr. 170 487 van 24 juni 2016
in de zaak RvV X / VIII
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging.
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 19 mei 2015 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het koninklijk besluit tot uitzetting van 10 maart 2015.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 27 mei 2015 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 13 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2016.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. BUYCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Uit de stukken van het administratief dossier, eerdere arresten en eigen gegevens van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen en uit wat werd vernomen ter terechtzitting, blijkt het volgende:
1.1. Verzoeker verklaart de Turkse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn te Lice op 25 februari 1965.
1.2. Verzoeker verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 12 oktober 1995. Hij verklaart zich
vluchteling op 16 oktober 1995. Op 16 oktober 1995 neemt de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse zaken een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten
genomen. Op 22 december 1995 oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Op 19 december 1996 neemt de commissaris-generaal
een beslissing tot ongegrondheid van de asielaanvraag.
RvV X - Pagina 2 van 18
1.3. Op 27 maart 1998 wordt verzoeker opgesloten in de gevangenis van Middelburg (Nederland) uit
hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs.
1.4. Op 3 augustus 1999 verklaart de Vaste Beroepscommissie het beroep tegen de beslissing van de
commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontvankelijk, doch ongegrond en weigert
verzoeker de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Hiertegen stelt verzoeker een beroep in
bij de Raad van State. Op 1 maart 2002 vernietigt de Raad van State de beslissing van de Vaste
Beroepscommissie. Op 9 juli 2002 verklaart de Vaste Beroepscommissie het beroep tegen de beslissing
van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontvankelijk, doch ongegrond en
weigert verzoeker de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.
1.5. Op 26 januari 2000 dient verzoeker een regularisatieaanvraag in op grond van de wet van 22
december 1999.
1.6. Op 24 januari 2001 wordt de verzoeker veroordeeld door de rechtbank in ‘s Hertogenbosch
(Nederland) tot een definitieve gevangenisstraf van 10 jaar uit hoofde van inbreuken op de
drugswetgeving.
1.7. Op 22 maart 2002 sluit de minister van Binnenlandse zaken verzoeker uit van het toepassings-
gebied van de wet van 22 december 1999. Tegen die beslissing dient de verzoeker een beroep tot
nietigverklaring in bij de Raad van State. Bij arrest van 23 februari 2005 met nummer 141.068 verwerpt
de Raad van State het beroep van de verzoeker.
1.8. Op 12 november 2002 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoeker ter kennis
gebracht. Tegen deze beslissing dient de verzoeker een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van
State. Bij arrest van 25 mei 2005 met nummer 145.011 wordt het beroep verworpen.
1.9. Op 29 juli 2004 wordt een overname gevraagd door de Nederlandse autoriteiten. Dit verzoek wordt
op 30 juli 2004 afgewezen. Op 16 november 2004 verzoekt Nederland een tweede keer tot overname.
Op 21 december 2004 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing
tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en
beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Op 21 december 2004 wordt verzoeker onder escorte
overgedragen door Nederland. Eens in België wordt hij vastgehouden in Vottem. Op 24 december 2004
wordt verzoeker in vrijheid gesteld met oog op het sluiten van een huwelijk.
1.10. Op 3 februari 2005 huwt verzoeker met N.D. een Belgische onderdaan. Zij hebben vier kinderen
samen.
1.11. Op 14 februari 2005 dient de verzoeker een aanvraag tot vestiging in, als echtgenoot van een
Belg.
1.12. Op 16 maart 2005 verwerft verzoeker een recht op vestiging in België.
1.13. Op 4 januari 2008 wordt de verzoeker door de Nederlandse autoriteiten opnieuw overgedragen
aan België.
1.14. Op 31 juli 2008 wordt verzoeker in het bezit wordt gesteld van een F-kaart afgeleverd te Essen en
geldig tot 16 juli 2013. Die F-kaart werd op 23 april 2013 afgenomen.
1.15. Op 18 januari 2011 wordt de verzoeker aangehouden en vastgehouden in de gevangenis te
Antwerpen van 19 januari 2011 tot en met 22 maart 2011.
1.16. In het kader van een Europees aanhoudingsbevel wordt verzoeker uitgeleverd aan Duitsland op
23 maart 2011. Bij vonnis van 29 november 2011 van de Arrondissementsrechtbank te Kassel
(Duitsland) wordt verzoeker veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van 8 jaar en 11 maanden uit
hoofde van druggerelateerde feiten.
1.17. Op 9 mei 2012 wordt verzoeker overgedragen aan België met het oog op het uitzitten in een
Belgische gevangenis van zijn straf zoals uitgevaardigd en uitgesproken door Duitsland, hetgeen was
afgesproken in het kader van het Europees aanhoudingsbevel. Verzoeker zit zijn gevangenisstraf uit te
Antwerpen van januari 2011 tot halverwege mei 2012. Hij wordt vervolgens overgebracht naar de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI