Arrest van de Raad van State. - Vernietiging artikelen 3, 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 30 april 2020, de 20 décembre 2022

Artikel M.

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, heeft bij arrest nr. 255.309 van 20 december 2022 de artikelen 3, 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 30 april 2020 tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT