Arrest van de Raad van State. - Vernietiging artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van 29 juli 2019, de 29 mars 2022

Artikel M.

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, heeft bij arrest nr. 253.378 van 29 maart 2022 de artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT