Arrest Nº P.20.0814.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201201-7
Judgement NumberP.20.0814.N
1 DECEMBER 2020 P.20.0814.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0814.N
J-C D V,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Jean-Baptiste Nottebaert, advocaat bij de balie Oudenaarde,
tegen
Johan BILLIET, met kantoor te 1050 Elsene, Louizalaan 146 bus 9, in zijn hoe-
danigheid van curator over het faillissement van DEVOS-BOUWKANTOOR bv,
burgerlijke partij,
verweerder.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-
rectionele kamer, van 24 juni 2020.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT