Arrest Nº P.20.0814.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

Date de Résolution: 1 décembre 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
1 DECEMBER 2020 P.20.0814.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0814.N
J-C D V,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Jean-Baptiste Nottebaert, advocaat bij de balie Oudenaarde,
tegen
Johan BILLIET, met kantoor te 1050 Elsene, Louizalaan 146 bus 9, in zijn hoe-
danigheid van curator over het faillissement van DEVOS-BOUWKANTOOR bv,
burgerlijke partij,
verweerder.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-
rectionele kamer, van 24 juni 2020.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI