Arrest Nº P.20.1163.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201201-10
Judgement NumberP.20.1163.N
1 DECEMBER 2020 P.20.1163.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.1163.N
I en II
G B V T,
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, aangehouden,
eiser,
met als raadsman mr. Luc Delbrouck, advocaat bij de balie Limburg.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 november 2020.
De eiser doet afstand van zijn op 16 november 2020 ingestelde cassatieberoep I.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT