Arrest Nº P.20.0784.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

Date de Résolution: 1 décembre 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
1 DECEMBER 2020 P.20.0784.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0784.N
L E A D,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Karolien Van de Moer, advocaat bij de balie Antwerpen,
tegen
1. FLEXTRONICS CYPRUS ltd, met zetel te Nicosia (Cyprus), Sofouli Street
2, Chanteclair Blgd. 2nd floor,
burgerlijke partij,
2. FLEXTRONICS LOGISTICS bv, met zetel te Venray 5807, GA Oostrum
LB (Nederland), Nobelstraat 10-14,
burgerlijke partij,
met als raadsman mr. Benjamin Gillard, advocaat bij de balie Leuven, met kan-
toor te 3012 Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51, waar de verweerster woon-
plaats kiest,
1 DECEMBER 2020 P.20.0784.N/2
3. FLEXTRONICS BEERSE nv, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-
333,
burgerlijke partij,
verweersters.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
correctionele kamer, van 24 juni 2020.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, veertien middelen aan.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft op 5 november 2020 ter griffie van het Hof
een schriftelijke conclusie ingediend.
Op de rechtszitting van 1 december 2020 heeft raadsheer Erwin Francis verslag
uitgebracht en heeft de vermelde advocaat-generaal geconcludeerd.
De eiser heeft op 24 november 2020 ter griffie van het Hof een door artikel 1107,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre gericht tegen de beslissingen van het arrest die de eiser vrijspreken
van de hem ten laste gelegde feiten, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
2. Het arrest bevat voor wat betreft de verweersters 1 en 3 geen beschikkingen
die nadelig zijn voor de eiser.
In zoverre gericht tegen die verweersters, is het cassatieberoep bij gebrek aan be-
lang niet ontvankelijk.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI