Arrest Nº P.20.1159.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201201-9
Judgement NumberP.20.1159.N
1 DECEMBER 2020 P.20.1159.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.1159.N
K K C M,
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,
eiser,
met als raadslieden mr. Benjamin Gillard, advocaat bij de balie Leuven, en mr. Ar-
han Askarovitch-Egamberdiev, advocaat bij de balie Brussel.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 november 2020, gewezen op verwijzing
ingevolge arrest van het Hof van 31 maart 2020.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT