Arrest Nº P.20.0342.N. Hof van Cassatie, 2020-05-12

Date de Résolution:12 mai 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
12 MEI 2020 P.20.0342.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0342.N
J. M., verzoeker tot opheffing van een beslag bevolen op grond van een Europees
onderzoeksbevel,
eiser,
met als raadsman mr. Virginie Cottyn, advocaat bij de balie West-Vlaanderen.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2019.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 4 mei 2020 heeft advocaat-generaal Alain Winants een schriftelijke conclusie
neergelegd ter griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 12 mei 2020 heeft raadsheer Filip Van Volsem verslag uit-
gebracht en heeft voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI