Arrest Nº P.19.0808.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201201-1
Judgement NumberP.19.0808.N
1 DECEMBER 2020 P.19.0808.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.19.0808.N
Y E Y,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie Antwerpen, met kan-
toor te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104, waar de eiser woonplaats kiest.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
correctionele kamer, van 26 juni 2019.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT