Arrest Nº P.19.0861.N. Hof van Cassatie, 2019-11-19

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20191119-6
Judgement NumberP.19.0861.N
19 NOVEMBER 2019 P.19.0861.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.19.0861.N
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
eiser,
tegen
G. A. A. D. P.,
beklaagde,
verweerder,
met als raadsman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie West-Vlaanderen.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, eerste
kamer, van 27 juni 2019.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT